-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ بهمن ۲۲, جمعه

فقط طالبان متعصبند؟


در جامعه ای که رقص، ساز، موسیقی، رسامی و پیکرتراشی را به نظر اسخفاف می نگرند،  کلمات رقاصه، سازنده را به حیث دشنام استفاده میکنند، تئاتر را اصلاً نمی شناسند یا نقش زنان را تا همین چند سال پیش، به مردان میسپردند، و به مرد رقاص، لباس زنانه پوشانیده بازنگر میگفتند - ولی افتخار به فلان کردن شان میکردند، اذعان میکنید که این سرزمین سزاوار همین گونه حکومات، و سزاوار اشخاصی همچون حکمتیارند؟

در اکثر ممالک پیشرفته، رفص و موسیقی جزئی از حیات شمرده میشود: به افریقا بنگرید که  سران دولتی با مردم پایکوبی و دست افشانی میکنند، در غرب مجالس بال یا رقص را رئیسان دولت و دیپلوماتان افتتاح میکنند، و شریک بزم میشوند؛ در امریکاه گاسپل خواندن ورقص جزئی از مراسم دینی و مذهبیست؛ صرفنظر از هند پیشرو درعرفان و هرگونه هنر که رقص بهارات ناتیم یعنی عبادت با جسم را دارند، کالی را در حالت رفص نشان میدهند، و سارازواتی الهه هنر است. در جاپان - گیشا - چین و هند حتی فحشا، از فقط شقیدن و مالیدن حیوانی ای جسمی به تن دیگر- با نفاستِ ادبیات، موسیقی و رقص عجین شده و ارتقا یافته است.  

اخلاق پدیده ایست مربوط به زمان، مکان وعقاید دینی و مذهبی.  اینست اخلاق و فقه عربی، موسیقی منع، لاکن مقابل یکزن، با سه زن دیگر همخوابه شدن زنا نیست، خوب میدانیم که  تماس زنی با یک مرد دیگر چه عواقبی دارد؛ همجنس بازی مردان در قران جزائی جز توبیخ ندارد، و باعث شده که ملاصاحبان گذشته و حال خود را فراموش کنند. مقصدم اینست که انسان میتواند شهوت خود را با خود - استمنا - یا با دیگران بی رقص و موسیقی هم ارضاء کند. 

کس حق ندارد حق شهروندی، آزادی بیان، طرز پوشش بدن، تفریح جسمی و روانی، دین، مذهب یا عقیده، انتخاب سران و نوع حکومت فردی را با زور سلب، یا طرز حیات و عقیده خود را بالای دیگران تحمیل کند.

انسان مترقی، با علم، فن و هنر روز به روز به اصل خود فهیم، قرابت و وحدت پیدا میکند...متأسفانه سیاست در مراحل گذرای رشد معنوی، گاه گاه مانند فنری پائین تر میرود، قدرت را موقتاً به دست ددمنشان یا مبتدیان میدهد، تا با تکانی جدی، هرچه بلندتر باعث صعود جدید جامعه گردد؛ فایده ظهور طالبان در همین بیداری از خواب آلودگی ۱۴۰۰ ساله، و نفوذ کلتور بدوی اعراب است.