-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۲۰, جمعه

احمد شاه کابلی، چطور ناگهان « درانی» شد؟


پروژۀ جدید زود تر از انتظار ناکام خواهد شد.

انجنیر احمد شاه درانی کیست؟انجینر احمد شاه درانی فرزند محمدعلی 

از تبار پشتون درانی

با همسرش تاجیک 

سرمایه دار رده اول

بلی منم این حرف را شنیدم که او از بگرامی کابل است و در گذشته احمدشاه کابلی/ صدیقی تخلص میکرد. رئیس کمپاین جلال کریم بود. 

اول احمدشاه کابلی بود

 بعدن صدیقی شد، بعد درانی.

تمام فلسفه سیاسی و باورهایش بر یک محور می چرخد: 

ما همه افغان هستیم. افغانیت – اسلامیت

چرا با وجود  روابط عمیق با انگلیس و پاکستان و عرب، به ضد حاکمیت یک دنده و نامشروع طالبانی شمشیر از غلاف کشید؟

آیا این پروژه، هدفش نجات طالبان است؟

شکی نیست. هدف اصلی، تمدید ساختار سیاسی کهنه، با لفاظی های جدید است.

امریکا و امارات چه محاسبه دارند؟

اکثر سیاسیون دوره غنی و کرزی به دور این آدم بسیج شده اند.

اما این راه حل نیست.

ادامۀ حاکمیت به شیوۀ غنی و کرزی دیگر تاریخش گذشته است.

-------------------

قبل از معرفی احمد شاه درانی ، نکات عمده اعلامیۀ او را ( مشابه به اعلامیه خطر) بود؛ نشانی می کنم.

درذهن شما پرسشی حتماً هست که چطور این آدم درچنین احوالی صدایش بلند شد؟

اگر توجه کرده باشید، ا پاسخ اصلی در اعلامیه شنیداری

خود احمد شاه درانی داده شده:

با جنگ نیابتی مقابل شده اید.

ادعا می کنند که صلح سراسری تأمین شده، اما این جنگ نیابتی از کدام آدرس است؟

قیام اجتماعی و آماده گی های مسلحانه برای آزاد سازی افغانستان را علناًعنوان نمی کنند.

اما می گویند که یک جنگ نیابتی علیه شما درحال سازماندهی است.

از کدام استقامت؟ 

احمد شاه درانی واضح نمی گوید که جوامع غیرپشتون آماده جنگ شده اند. 

چون با همه ای تیکه داران رابطۀ حسنه دارد.

فقط به طالب اخطار می دهد که مسوولیت شروع جنگ نیابتی به دوش شما خواهد بود.

چرا؟

به خاطری که شما به یک گفتمان ملی حاضر نشده اید.

 او به سه چالش خطرناک اشاره می کند:

عدم موجودیت استراتیژی واحد جهانی

نقشه راه

عدم تعریف از یک حکومت اسلامی

بنا برین به طالبان:

 خطربسیار بزرگ و با همه ای دنیا طرف هستید.

این قدرت نیست که به شما داده شده، یک دام است که در آن گیر کرده اید.

فرصت طلایی را برباد ندهید. این بار اشتباه، قابل جبران نیست.

جنگ هم خریدار و هم بازار دارد. 

پهره تبدیلی از غلزایی به درانی و از درانی به غلزایی

دوام حاکمیت طالبان نه ممکن است نه عملی طالب باید به سایر نیروهای سیاسی رجوع کنند و حکومت همه شمول تشکیل شود.

اعلامیه یک خانه محله به رعیت است. رئیس یک جرگه به شاملان جلسه است. 

حکومت سابقه به تحریک کشورهای خارجی به جنگ اصرار می کرد.

اگر پروسه صلح از راه اصلی اش منحرف نمی شد، اوضاع افغانستان به این ثبات می رسید. 

صلح دایمی تأمین نشده. احتمال یک فاجعه غیر قابل کنترول دیگر وجود دارد. 

درانی می گوید: سیاست حذف و تجرید نتیجه ندارد. 

اسلامی امارت قدرمن مشران! به همه اقشار افغانستان رجوع کنید.

به وحدت ملی نیاز است. ایجاد حکومت فراگیر ملی

عدم زبان مشترک میان مردم و طالبان – عدم سیستم حکومت مدرن، عدم آرامش روانی

از اظهار نظرهای قوم، زبان و مذهب خود داری کنند. عقلانیت سیاسی و همدیگرپذیری

موافقتنامه دوحه از اهمیت حقوقی و جهانی برخورداراست.

تعریف نظامی اسلامی: وجود ندارد. خود مان وارد گفتمان ملی شده و از بطن آن یک تعریف نظام اسلامی و فراگیرملی بیرون بیاوریم. 

------------------------

آدم خوش طبع، مزاقی و خوش کلام است.

او می گوید که من زن ستیز نیستم.

 سواد زیاد سیاسی ندارد. زود در رفاقت آدم را جذب میکند. در مسایل سیاسی حرفش گرایش قومی مبتنی بر تیوری اکثریت و افغانیت است. آدم مهمان نواز است. به اقوام احترام زیاد دارد. بیخی مشابه به کرزی است.

با رهبران سیاسی تاجیک روابط بسیار حسنه دارد. در فاز رفاقت. 

به همی خاطر در یک چنین زمان خاص، او را پیش کرده اند که رهبران تاریخ زده تاجک با وی شیر و روغن اند.

با صلاح الدین، گذر، جان احمد، مولانا عبدالله، ایزدیار رفیق های جانی جانی است. با عطا رابطه خوب ندارد.

مرز را به رسمیت می شناسد. او کرزی ثانی است. شریک تجارت محمود کرزی است. 

در دوبی در چندین مجلس اظهار داشته بود: ما در جایگاه نیستیم که آن طرف مرز را دعوا کنیم.

تعصبش را نمی تواند پنهان کند.

این شخص، در مورد حل مسآله سیاسی، هویت، زبان و فرهنگ چند رنگی درافغانستان، همان عقیده یی را دارد که کرزی، غنی داشت و طالبان دارد. 

مثل دیگران می گوید: همه افغانیم!

 گردنش را بزنی، به جای فارسی دری میگوید. همان دری که جد از مفهوم تاریخی اش، درزبان این ها یک نام سیاسی و مصادره شده است.

زنش تاجیک کابلی است. فرزندانش پشتو یاد ندارند. در خانه فارسی گپ می زند. خانواده آزاد دارد.

خانمش و دخنرانش درس می خوانند.

 تجارت میکنند و ماشین می رانند. یعنی افراطی دینی نیستند. 

مسوول مالی بزنش هایش دخترش است

 پسر کلانش هم تجارت میکند. نام پسرانش عماد و ولید است. جوان های مستعد و با ادب. 

به لحاظ تربیه و تعلیم، خانواده خوب و با سواد استند.

شخص احمد شاه درانی آدم اجتماعی است. با لطیف پدرام آشنایی صمیمانه دارد.

 از شنیدن خبر خاکسپاری و اعزاز امیرحبیب الله کلکانی زیاد تقدیر کرده بود. 

به این دلیل که به منظور تأمین عدالت اجتماعی باید همه ای شخصیت های تاریخی و سیاسی تکریم و گرامیداشت شوند. یعنی از همان زمان ها خیال زعامت در سرداشت و آماده گی می گرفت. 

برای یک ملت شدن باید به تفاوت های سیاسی وتفاوت های مذهبی و قومی همدیگر احترام بگذاریم. 

با هرکسی که باب رفاقت باز می کند همیشه از همان رفیق خویش احوال گیر و مواظب است و خودش شخصاً تماس می گیرد و کوایف را می پرسد. 

فکر کنم کار استخبارتی ها که بخواهد در دل مردم جای پیدا کند همین روش است هههه

بسیاری پشتون ها نسبت به جنجال دیورند خسته و به بن بست رسیده اند. اما وقتی در مواقعی که قرار می گیرند به رسم 

ما دیورند را نمی خواهیم گاو شیری به سیاستگران پشتون شود.

 او موافقت داشت اما درموقعیت خاص، استفاده سیاسی خود را می کنند. 

سلیمان لایق: مرا درین جنجال نیانداز. مرز رسمی است. مجبور هستیم. ورنه اقوام پشتون ما را نفرین می کنند.

 مصاحبه نه کرد. به تلویزیون یک. با ما می گویند در صحبت خصوصی ولی به رسانه ها نمی گویند؛ چرا که وجهه واعتبار شان نزد عوام مخدوش می شود.

احمد شاه درانی نفر خاص انگلیس هاست و با پاکستانی ها تماس های زیادی دارد

 پروژه انگلیسی است

در این حال و زمان‌چطور یکباره سبز شده؟

این مساله به محاسبات خطای انگلیس و پاکستان ربط دارد که اول روند صلح یک جانبه دوحه را برهم زده و به عوض آن، روی کل افغانستان لحاف سیاه طالبان را پوشانیده اند.

اکنون طالب به هیچ ریفرمی تن نمی دهد.

جنگ روسیه خاصیت وماهیت خود را آشکار کرده

گزینه اضطراری را در افغانستان روی دست گرفته اند. 

نظریات ناظران درین باره متفاوت است.

شخصیت سازی جعلی امام زاده های سیاسی دروغین

افغانستان انترنشنال، یام بازرگانی احمدشاه درانی 

مأمورین اشرف غنی و مافیای قومی  به وجد آورده – بازی از سر شروع می شود!

تاکتیکی است برای مدیریت نرم سیاست سخت افزاری طالبان که داهیه تمامیت خواهی را با خطر مضاعف رو به رو کرده است.