-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۱۱, چهارشنبه

هدایت امین ارسلا به کابل می آید

گزارش می شود که هدایت امین ارسلا جاسوس پیر سیا که سال ها در آمریکا بود؛ به کابل برگردانده می شود.

مأموریت دو بارۀ وی از سوی سازمان سیا، مرحله دیگری از حضورو کار درافغانستان است. قبل ازین، ادریس زمان، سلام رحیمی و شماری دیگر از منسوبان رژیم فساد به کابل بازگشته و اکنون به طالب کار می کنند.