-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۰ اسفند ۱۶, دوشنبه

هشدار به جبهه مقاومت و شخص احمد مسعود

 خبردقیقی دردسترس است که دایی ( ماما) احمد مسعود که همیشه کنار دست وی حضور دارد بدون استشاره و اطلاع احمد مسعود، از طریق یک تعداد علمای خائن، با طالبان ارتباط گرفته است. مردم از گذشته هم از بابت حضور وی در کنار احمد به تشویش بودند؛ اما به منظور حفظ اعتبار و وجهه احمد، مصلحتاً زبان درکام می کردند. 

شخص خودم، نسبت به هر کجرو، ستون پنجم و افراد نا سالم در کنار احمد مسعود بسیار بسیار حساسیت دارم. برای آن که به احساسات و آبروی و امیدهای مردم مظلوم خویش وفاداربمانم، موارد خیانت و فساد در اطراف احمد را بدون مصلحت و پروا، به مردم افشا می کنم. 

طارق خان، مواظب سخنان و حرکات خود باش. نگاه های ناظر از چند طرف ترا رصد می کنند. مردم ما زیاد رنج دیده اند و کسی به تو اجازه نمی دهد که غرفۀ معامله را باز کنی. بس تان نیست؟