-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ فروردین ۱۸, پنجشنبه

آیا نظامیان روسیه دراوکراین زمینگیر شده اند ؟

 


    نوشته ی : اسماعیل فروغی

       اکنون که حدود دوماه ازجنگ روسیه واوکراین می گذرد ، رسانه های امریکایی و غربی اززمینگیرشدن روسیه درجنگ میگویند وازعقب نشيني وحتا شکست روس‌ها درجنگ.آنان به منظورضعیف نشاندادن توان نظامی روس‌ها هنوزهم این فکررا تبلیغ می‌کنند که گویاروسیه میخواست به سرعت وحتا طی یکهفته کل اوکراین را تسخیرنماید . که این فکر، ازاول فکری نادرست وتبلیغی گمراه کننده بوده است . به باورناظران بی طرف ، روس‌ها برخلاف تصوروتبلیغ غرب وامریکا ، نه درجنگ زمینگیرشده اند ونه ازاول وهیچگاه نیت تسخیربرق آسای ا‌وکراین را درسرداشتند. تهاجم روسیه براو‌کراین همانند حملات و یورش های برق آسای امریکا برعراق، لیبیا، افغانستان ، یوگوسلاویا وتعدادی از کشورهای دیگر نمی باشد که هدف آن براندازی رژیم ها بوده است . روسیه ازحمله براوکراین ، اهداف کوتاه مدت و درازمدتی دارد که می توان آنرا بطوربسیارفشرده اینگونه برشمرد :

      ــ اولین هدف کوتاه مدت روسیه درین جنگ ، تسلط کامل برشهرها و محلات شرقی وجنوبی اوکراین - بخصوص ایالات لوهانسک ودونتسک ( که جمهوری های مستقل شان را اعلام کرده اند ) و شهرماریوپول است نه بیشترازآن . شاید قوای نظامی روسیه تا کیف پیشروی نماید،  اما به هیچصورت قصد ماندن و تسخیر کیف یا حتا خارکیف و اودیسه را هم ندارند.

    ــ دومین هدف کوتاه مدت روسیه - تخریب کامل زیرساخت های نظامی اوکراین است که بیشتردرتسلط ناسیونالیستان تندرواوکراین قرار دارد . روسیه می خواهد با تخریب تمام زیرساخت های نظامی- صنعتی اوکراین ، آن کشور را برای همیش از تخیلات دستیابی به سلاح اتمی وتهاجمی علیه روسیه وپیوستن به ناتو جدا و دورسازد.

   هدف درازمدت روسیه ازین حمله ی هولناک اینست که : روسیه با این یورش بسیار پرهزینه براوکراین می‌خواهد جنگ نیابتی را دراوکراین سروسامان بدهد وبا براه انداختن چنان جنگهای نیابتی دوامداردرآن کشور، برحوزه ی نفوذ آمریکا دراروپا صدمه های جدی و پایه ای وارد کرده ، سبب تضعیف جایگاه امریکا دراروپا وبالاخره حتا راندن امریکا از اروپا گردد. روسیه نیت آن درسردارد که اروپا دیگر حیات خلوت آمریکا نباشد.

    روسیه وچین درین مورد اتفاق نظر دارند و اخیراً هندوستان و برخی کشورهای قدرتمند عربی ، آسیایی و امریکای جنوبی هم به این باورنزدیکترشده اند تا هرچه زودتربه نقش قلدرمآبانه ی امریکا دراروپا وسایرنقاط جهان وتسلط زورگویانه ی امریکا برنظام مالی ــ اقتصادی جهان پایان داده شود .

         بی تردید تحقق این اهداف بسیارپرهزینه و دشواراست ؛ اما ازنظرروس‌ها و چینایی ها شدنیست و روسیه برآن مصمم است . روسیه با براه انداختن جنگهای نیابتی دوامدار دراوکراین وانتقال دشواری های مالی ـ اقتصادی جنگ درکشورهای عضوناتو می‌خواهد مردمان اروپا را به این حقیقت نزدیکتر نمایدکه : اسباب وعوامل اصلی تمام بحران ها درجهان ـ ازجمله تضعیف و بی ثباتی اروپا ؛ نه روسیه و چین بلکه ایالات متحده ی آمریکا و سیاستمداران واحزاب طرفدارامریکاست . روسیه می خواهد مردم اروپا بدانند که ایالات متحده ی آمریکا،همانگونه که روسیه ، چین ، هند ، برازیل و جنوب آسیا را رقیب خود می پندارد ، اروپا راهم به چشم یک رقیب می بیند‌ نه یک شریک.

   بنابرین بعید به نظرمی رسد که این جنگ بزودی خاتمه بیابد . به دلیل اینکه :

  یک - تاهنوزتمام زیرساخت های نظامی- صنعتی اوکراین تخریب نشده است.

   و دو - به دلیل اینکه گروههای طرفدارروسیه دراوکراین وتمام اوکراینی های مخالف گرایش به غرب ، به آن حد منسجم وتقویت نشده اند تا جنگ های نیابتی دوامداررا بدون حضورسربازان روسیه دراوکراین به پیش ببرند .

      روسیه می خواهد نارضایتی های عمومي را درپارلمان ها ومیان مردم عام اروپا دامن زده ، همه را به حقیقت حضورسودجویانه وتحریک آمیزامریکا دراروپا و حقیقت نقش آشکار امریکا درایجاد بحران های گونه گون درجهان ، نزدیکتر بسازد.

    اینکه روسیه به این هدف واستراتژی دست می یابد یانه ، هفته ها و ماه های آینده بیشترروشن خواهد ساخت.