-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۴, چهارشنبه

امریکا خواهان تسلط بر بازارهای جهانی انرژی وتسلیحات نظامیست.

 

      نوشته ی : اسماعیل فروغی     

   پس ازگذشت سه ماه جنگ دراوکراین، حالاهمه می دانند که گذشته ازهمه دلايل وعواملی که روسیه وتحلیلگران جهان درمورد آن ارائه می کنند ، قبل ازهمه جنگ برسرانرژی وفروش تسلیحات نظامیست که بدون هیچ تردیدی آنرا آمریکا براه انداخته ومفتنانه آنراتوسعه وادامه می دهد ــ همان کشوری که طی سدسال اخیرعامل و ایجادگراصلی تمام بحران هاوجنگهای ویرانگردرنقاط مختلف جهان بوده است .

    ایالات متحده ی آمریکا که طی سال‌های اخیربه حوزه ی صادرکننده گان بزرگ انرژی شامل شده است ، میخواهد بزرگترین تولید کننده وصادرکننده ی انرژی نفت و        وگازدرجهان باشد . تولید نفت برنت ونفت وست تگزاس ( وی .تی .اِی ) درامریکا که اکنون دربازارجهانی وقیمت گذاری جهانی نفت ، حرف اول را می زند ، گواه روشن این کوشش هاست . ودرست به ادامه ی همین استراتژيست که حالا امریکا می خواهددر پهلوی تولید وصدورنفت ، با تولید گسترده ی گازِ " اِل . اِن .جی " ( نوعی گازمایع که می‌تواند جایگزین گازطبیعی شود ) وصدورآن به کل جهان - مخصوصاً اروپای ثروتمند ، بازارهای بیشترگازرا هم به تصاحب درآورد. واضح است که میلیاردان صنایع نظامی وانرژی امریکا برای رسیدن به این اهداف سودجویانه وغارتگرانه ی شان ازهروسیله ی ممکن ( از مداخله در امورداخلی تا ایجاد فتنه و شورش وجنگ )  استفاده می کنند تا رقبای شان را از سرراه دورنمایند .

     فقط یک نگاه کوتاه به حوادث ونزویلا ، ایران ، عراق ،لیبیا وحالا هم روسیه این حقیقت را واضح می‌سازد که آمریکا با چه ترفند ها ونقشه های ویرانگرانه ای همواره رقبای انرژی خود را ازسرراه دورنموده است :

  ــ به کشورثروتمند ایران نگاه کنیم که ازچهل ودوسال به اینسو با تحریم های بسیار غیرعادلانه ی امریکا ، آنکشورازقطارتولیدکننده گان و صادرکننده گان بزرگ نفت خارج شده و ملت آنکشوربا هزارویک مشکل مواجه گردیده است...

   ــ به کشورهای خیلی ثروتمند عراق و لیبیا که زمانی ازبزرگترین صادرکننده گان نفت در جهان بودند ، ببینیم که با چه ترفندها وبهانه های مفتضحانه و شرم آوری همین امریکاییان آتش جنگ را درهردو کشورشعله ورکرده ، روسای جمهورهردو مملکت را با چه اهانتی کشتند...

   ــ به حوادث ونزویلا - قبلاً یکی از چهاربزرگترین صادرکننده ی نفت در جهان نظراندازیم که همین قُلدُران حوزه ی انرژی آمریکا با چه وقاحتی میخواستند رییس جمهور خودخوانده ی مزدورشان را درآنجا به کرسی نشانده ، جوهای خون درآن کشور جاری نمایند ... هم اکنون به دلیل توطئه ها و تحریم های غیرعادلانه وغیرانسانی آمریکا، ونزویلا نمی‌تواند نفت تولیدی اش را آزادانه بفروش رسانده ، مردم بیگناه و محتاج اش را که در دریای فقردست و پا می زنند ، کمک نماید.

   ــ وحالا هم به جنگ روسیه و اوکراین نظربیندازیم که همان تولیدکننده گان و تاجران انرژی و تسلیحات نظامی امریکایی با چه شیطنتی جنگ تازه ای را در اروپا دامن زده ، روسیه را با همسایه و برادرش درانداخته اند تااروپا را ازنفت و گازِ ارزان روسیه محروم کرده ، گاز " ال ان جی "  و  " نفت برنت "  خود را بالای آنان بفروش برسانند.

     متکی به این حقایق می‌توانیم بگوییم که جنگ اوکراین هم پیش ازآنکه جنگ برسر آزادی و دیموکراسی دراوکراین باشد ، جنگ برسرانرژی و فروش تسلیحات نظامیست که آمریکا آن را برای سودجویی بیشتر و به دلیل جلوگیری ازافول و زوال هژمونی جهانی اش براه انداخته است .