-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۸, یکشنبه

لیست کامل شهدای دره


اسامی شهدای قریه پنج ده 
۱- اسم خالد

 فرزند قوماندان عبدالروف 

سن ۴۵ساله 

حالا مدنی متآهل 

محل شهادت قلعه ترخه

شماره ورثه محمد غزال برادرش.

0744730700


اسامی شهدای قریه تندخو

۲_اسم: عین الله 

ولد : گل محمود 

سن : چهل ساله 

حالت:  مدنی متاهل 

محل شهادت:  بازار تندخو

شماره تماس ورثه:  ۰۷۴۴۹۴۴۶۵

۳_اسم : کرزی 

ولد:  گل محمود 

سن:  هژده 

حالت مدنی مجرد 

محل شهادت کوه هفت چشمه 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۹۱۶۸۹۱

۴_اسم : شیرزی 

ولد : گل محمود 

سن : نوزده 

حالت مدنی مجرد 

محل شهادت کوه هفت چشمه 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۹۱۶۸۹۱

۵_اسم : لطف خدا 

ولد : مهر خدا 

سن  بیست شش ساله 

حالت مدنی مجرد

محل شهادت بازار تند خو 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۸۱۸۱۸۱

۶_اسم: مرزا جان

ولد : بابه جان 

سن بیست چهار ساله

حالت مدنی مجرد

محل شهادت بازار تند خو 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۴۲۵۷۳۴


اسامی شهدای قریه کنسار، پشکتی و میدان کاه

۷_اسم : الله نظر 

ولد بلند خان 

سن سی پنچ ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت قریه سیبا ولسوالی آبشار

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۲۲۰۳۴۲

۸_اسم : محمد نظر 

ولد خدا نظر 

سن بیست پنچ ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت ولسوالی آبشار 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۲۲۰۳۴۲

۹_اسم:  محمد رفیع

ولد : عبدالمبین

سن بیست شش ساله 

حالت مدنی مجرد

محل شهادت آغیل های هفت چشمه

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۱۷۵۸۷۷

۱۰_اسم : گل حیدر 

ولد : وفادار خان 

سن . بیست هفت ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت کوه های هفت چشمه 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۹۲۰۸۳۷۷

اسامی شهدای قریه محمد بیگ خیل

۱۱_اسم:  سید فقیر 

ولد : عبد الرحمن 

سن چهل هفت ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت کوه مرجان 

شماره تماس ورثه 

۰۷۴۴۶۱۶۴۸۵


اسامی شهدای قریه خواجه 

۱۲_اسم : گل محمد خان 

ولد: جان خان 

سن سی و هفت ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت خواجه 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۴۴۴۱۰۱۱


اسامی شهدای قریه دیدادو

۱۳_اسم: سید کریم 

ولد : سعادت میر 

سن سی و هشت ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت کوه شمشیر سنگ

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۴۴۱۶۴۱

۱۴-اسم عبید 

ولد توکل

 سن هفتاد دو ساله

 حالت مدنی متاهل 

محل شهادت کوک زار 

شماره تماس ورثه 

۰۷۴۴۱۴۲۶۶۶


اسامی شهدای قریه منجستو.

۱۵_اسم : گل زمان 

ولد : محمد نور

سن :سی و شش ساله 

حالت مدنی :متاهل 

محل شهادت: سرتوغ  

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۰۰۱۵۱۳


اسامی شهدای قریه دیپیتو وقله

۱۶_ اسم : زمان الدین

ولد عزم الدین 

سن هژده ساله 

حالت مدنی مجرد

محل شهادت مدرسه شیخ مولوی عبدالواحد دره 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۰۰۳۰۷۶

۱۷_ اسم : سمیع خان 

ولد : محمد موسی 

سن شصت دوساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت مرجان 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۰۲۲۲۵۳

اسامی شهدای قریه کره تاز

۱۸_ اسم : سعد الدین 

ولد : جلالدین 

سن پنجاه و هفت ساله 

حالت مدنی متاهل 

محل شهادت بازار  عبدالله خیل 

شماره تماس ورثه ۰۷۴۴۰۴۰۰۵۰