-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۲۴, سه‌شنبه

جنگ جهانی جدید، بین اهل کتاب و ملت های بی کتاب است

هند به اکرائین اشکی نمی ریزد!

هشدار القاعده – شاخۀ هند – از کجا می آید؟


 


هند در جنگ اکرائین راه خود را از امریکا و ناتو جدا کرد.

برای نخستین بار چنین چیزی دیده شد.

القاعده شاخه هندی دفعتاً هشدار داد.

گلبدین از کابل صدا بلند کرد. این صدا ها از جهان دیگری می آید.

 

درک فلسفه هندی ها ظاهرا ساده اما بسیار دشوار و پیچ وخم های حوصله فرسا دارد.

ما اکنون شروع یک جنگ جدید جهانی را شاهد هستیم که با تهاجم اردوی هشت میلیونی هیتلر تفاوت دارد اما محتوایش عین همان جنگ دوم است.

جنگ تمدن ها عملا درجریان است.

 

3 جون 2022 – کنفرانس گلوبیسک در براتیسلاو، سلوواکیا

وقتی از جی شنکر سوال شد که آیا خرید تیل از روسیه، به معنی تامین مخارج جنگ روسیه علیه اکرائین نیست؟

گفت: اول بگو که خریدن گاز روسیه از سوی اروپا خرج جنگ را تأمین نمی کند؟

ما از بازار مناسبت ترین قیمت را جستجو می کنیم. شما خرید نفت ایران وونزویلا را تحریم کرده و حالا می گوئید که از روسیه هم کسی نخرد؛ پس کشورهای چی کنند؟

سوال: چرا صادرات گندم را به اروپا محدود کردید؟

جواب: کشورهای ثروتمند گندم را احتکار می کردند. دسترسی کشورهای غریب را محدود کرده بود. هند گندم خود را اول به غریب ها، بفروشد. درزمان شیوع کرونا کشورهای نادار و کم توسعه یافته واکسن تهیه نتوانستند و تلفات دادند.  ما تصمیم گرفتیم صادرات را به کشورهای نادار اولویت بدهیم.

جرایم جنگی دراکرائین:

شنکرگفت: اروپا دربسیاری مسایل جهان آسیایی خاموش بوده. این سوال را از اروپا بپرسید که چرا آسیا روی هر مساله یی که اروپا ترجیح می دهد اعتماد کند؟

 

آینده هند با چین و روسیه؟

جیاشنکر: اول باید اروپا ازین توهم خودش را بیرون کند که مشکل اروپا مشکل تمام جهان است و مشکل دیگر مناطق جهان اختصاصا مشکل اروپا نیست.

 اروپا این طور فکر می کند که وقتی با مشکلی مواجه می شود، همان مشکل باید چالش ومشکل دیگران هم تلقی شود.

اما وقتی دیگر کشور ها با بحران مواجه می شوند، آنگاه به اروپا غرض نیست و مشکل خود شان است!

 

سوال: در دنیا دو قطب است شما کدامیک آن را انتخاب می کنید؟

اول با این مساله توافق ندارم که جناح بندی این طوری شود.

هند یک پنجم نفوس جهان است. ششمین قدرت بزرگ جهان هستیم. تاریخ و مدنیت ما که نیازی به بحث ندارد.

 تصامیم خود را براساس توازن میان منافع و ارزش های خود می گیریم.

سوال: درعرصه جهان هند چه گونه می تواند موقف بین البینی داشته باشد. باید یک طرف را گزینه کند. موضع بی طرف انتخاب مشخص نیست.

جواب: این که من با تو توافق ندارم به این معنی نیست که روی دیوار میانی ایستاده ام. یعنی فکرکنی که من پادرهوا هستم.

نی، ما روی زمین خود مان نشسته ایم. هندوستان دررابطه به هر مشکل جهانی آب وهوا، تروریزم و جنگ بخشی از راه حل است.

مردمان سرزمین های آسیایی درهنگام مواجهه با بحران بشری هماره به کمک هندوستان چشم می دوزند. دنیا درتحول است و بازی گران جدید درحال ظهور اند.

 پس اهداف و برنامه های جدید ضرورت است. جهان دیگراروپا محور نیست.

سوال: هند درکدام تیم جهانی بازی می کند؟

اروپا، امریکا یا چین وروسیه

هند هیچ جناحی را از دایره دپلوماسی بیرون فرض نمی کند و به تبع نیاز های خود، با تمام بازیگران کار می کند.

خوب ازین بحث چه تصویری درذهن شما آمد؟

شما شنیدید که در رسانه اشتهار یافت که القاعده شاخه هند اخطار داد که عملیات انتحاری می کنیم.

آیا این هشدار از پاکستان است؟ این هشدار تمدن پیشرفته دنیا یعنی دنیای سرمایه داری است.

این هشدار از دل جنگ باخته شده اکرائین برخاسته.

هند صدورگندم به اروپا را همزمان با جنگ اکرائین قطع کرد و به خریدن نفت روسیه هم ادامه داد. جنگ روسیه را محکوم نه کرد و هیچ همدردی هم با اکرائین نه کرد.

درین جنگ تمدن ها به رهبری چین، روسیه و هند چه اتفاقی می افتد؟

اتحاد تاریخی افراطیت مسیحی با بنیاد گرایی سخت جان اسلامی علیه جهانی بی کتاب

جهانی که دین سماوی ندارد.

چین و هند درصدر اقتصاد وتوسعه و تهیه خوراک قرار می گیرند.

توازن به نفع قدرت های نوظهور آسیایی برهم می خورد.

دنیای سرمایه داری همین گونه تماشا می کند؟

نه! من فکر می کنم که برای نبرد آینده، بهانه ای پخته، قابل قبول وجذاب آماده شده است.

نبرد اهل کتاب های سماوی با دنیای ارتداد و بی کتاب!

وقتی به هند از نام القاعده هشدار می دهند درست نوک یخ در یک بحر بحران را می بینیم که بالا خواهد آمد.