-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ خرداد ۱۹, پنجشنبه

طالبان دشمنان مردم افغانستان استند

 


  
نوشته ی : اسماعیل فروغی

      طالبان عناصربیگانه و بیشترپاکستانی بوده ، برای ویران کردن افغانستان وبرای نابودی هویت و فرهنگ ما به میدان آورده شده اند . طالبان قوم و زبان وطایفه ومذهب نمی شناسند . طالبان هم دختران بدخشانی وبامیانی را ازآموزش علم وهنربازمی دارند وهم دختران قندهاری و ننگرهاری را . طالبان می خواهند دامن هنروفرهنگ وهویت انسانی را ازتمام افغانستان برچینند . از قرارمعلوم آنان می کوشند اولترازهمه قندهاری ها ، ننگرهاری ها ، لغمانی ها ، وردکی ها ...وپکتیایی های ما را ازمدنیت و تعامل با جهان مدنی بازبدارند . طالبان دشمنان زن ، دشمنان فرهنگ وهنرودشمنان تمدن درسطح کل کشورما استند.

    به دلایل بی شمار،طالبان ازما نیستند . اگرطالبان ازما می بودند چرا تا این حد بیشرمانه برتمام مادران و خواهران ما بی اعتماد می بودند ــ  چنان بی اعتماد که کار وتحصیل و حضورموثرآنانرا دراجتماع، عامل و سبب گسترش فحشا می پندارند. مگردرپاکستان ـ حامیان پاکستانی آنان هم بردختران و مادران شان که تحصیل وکار می کنند چنین بی اعتماد استند ؟ سد در صد نیستند . اگرمیبودند چگونه درآنجا زنان میتوانستند وزیر وکیل ، هنرمند و دانشمند شده و حتا درمقام رهبری دوسد میلیون پاکستانی برسند ؟ این بی اعتمادی به عفت زن فقط خصیصه ی طالبان بدوی و بی علم افغانستان است .  

   طالبان نه پایبند همان پشتونولی معروف استند ، نه پرچم ملی میخواهند ، نه سرود ملی و نه اتن ملی ... طالبان با تاجیک وهزاره واوزبیک هم پیوند ملی و برادری ندارند و نمی خواهند داشته باشند . طالبان وظیفه دارند تا زیرنام شریعت اول قوم پشتون و بعدن دیگران را ازنظرفرهنگ وهنروازنظراخلاق و پیشرفتهای مدنی وفکری ویران نماید . برای طالبان پشتونولی با شریعت در تناقض است . شریعت روپوش و بهانه ی قدرتمندیست برای نابودی و ویرانی افغانستان واضمحلال و ناتوانی قوم پشتون وتمام گروههای قومی ساکن افغانستان . طالبان به دستورپاکستان با زور و با کاربرد شمشیربران شریعت ، فرهنگ ، آزادی و هویت تمام اقوام افغانستان رابسوی نابودی سوق می دهد.

    امروزاگرازهرهموطن باهوش و مکتب رفته ی ما ــ شامل پشتون ، اوزبیک ، هزاره ، تاجیک ، بلوچ ، نورستانی ... بپرسی ، هرگز نمیتواند با قوانین سختگیرانه، ضدمدنی و ضد انسانی طالبان که همه را زیر نام شریعت تطبیق می نمایند ، موافقت نماید .

   متکی به حقایق بسیار، تعامل با طالبان دشواروحتا ناممکن است . ارچند تلاشهای بسیاری ازسوی تام وست نماینده ی خاص امریکا و میدان باخته گانی چون حامدکرزی ، عبدالله عبدالله ،عمرداوودزی ، استانکزی ، خپلواک ، فاروق وردک ، حنیف اتمر وقصرباخته گان ساکن انقره و دوبی صورت میگیرد تا به طالبان رسمیت و هویت ببخشند ؛ اما این تعامل صورت نخواهد گرفت.چون تعامل باتروریزم راه نجات افغانستان ازجنگ ، ازبی هویتی وبی فرهنگی نیست . تنها راه نجات وطن و راه دفاع ازآزادی وفرهنگ تمام اقوام ساکن افغانستان ، مبارزه ی متحدانه دربرابرتروریزم است ــ مبارزه ی آزادیبخش سراسری و ملی درتمام ولایات افغانستان ــ در جنوب ، در شرق ، درشمال و درغرب ...