-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مرداد ۲۰, پنجشنبه

هوشنگ ابتهاج برای بسیاری ها وسیلۀ تفاخر کاذب شده

 من در دو روز اخیر، دست کم سه نفر را شناختم که تا همین دو روز پیش، اصلاً نامی از هوشنگ ابتهاج - سایه- را نشنیده بودند. هرگز به شعر و ادبیات هم تمایلی ندارند؛ اما همین سه نفر، در همین در روز، در فاصله هر شش ساعت، یک بار مطالبی را همراه با نگاره های هوشنگ ابتهاج از جا های دیگر روبرداری کرده و در برگه های خود همرسانی کرده اند. این خاصیت فقط در میان افغانستانی ها این چنین برجسته است. در بین دیگر مردمان چنین چیزی دیده نشده.