-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ شهریور ۸, سه‌شنبه

چرا ملایعقوب به ریش پاکستان چنگ می زند


اما خلیفه سراج الدین خاموش است؟

620 عامل استخباراتی واداری پاکستان وارد کابل شد



ملا یعقوب: پاکستان حریم هوایی‌اش را در اختیار هواپیماهای بی‌سرنشین امریکایی قرار داده است.

صد ها پایگاه طالبان درپاکستان هیچی نه گفت.

نبیل: ارتش پاکستان از چند روز پیش، عملیات بر ضد طالبان پاکستانی یا تی‌تی‌پی را در خاک افغانستان آغاز کرده است.

بدون مشورت و یا نظرخواهی از ملایعقوب

ملایعقوب اکت و ادای مستقل بودن در می آورد که از شش جهت ببینی،غلط و باعقل تجربی برابر نیست.

در دو هفته گذشته، چند فرمانده برجسته طالبان پاکستانی در حملاتی در شرق و جنوب افغانستان، کشته شدند.

شما چه تصویری از ملایعقوب درذهن خود دارید؟

آدمی است که با پاکستان ظاهرا درگیر است

با حقانی درگیر است.

درجنگ پنجشیر و اندراب شکست خورده و دستش خالی است.

اما راه تعامل همزمان با هند و قطر باز کرده

ملا یعقوب قربانی‌است

سخنان یعقوب علیه پاکستان حتی اگریک تاکتیک وسفارش از روی مشورت قبلی هم بوده باشد، بازهم یک باخت سیاسی است.

هیچ کسی او را بدون مدیریت آی اس آی تصور کرده نمی تواند. مثل پدرش

مثل همه ای رهبران طالب که قدیفه روی شانه وبا لنگی های جدید از پاکستان به کابل آمدند.


۲۲۰‌ملیون پاکستانی مخاطب قرار بدهی و بگویی شما برسر ما با آمریکا  معامله کردید؛ طیاره را از فضای خود اجازه دادید که بیاید ما را بزند. 

 این لوده گی است نه سیاست.

یگانه کس دربین طالب که ازسیاست بوی نمی برد بچه ملا عمر است.

اگرشورای امنیت اشرف غنی نبود؛ اگرحمایت دپلوماتیک و اطلاعاتی ایران، روسیه و چین نبود؛ این ها امروز درکابل نبودند.

همین حالا، اگر جنرالان آی اس آی، حامیان کرزی و خلقی ها درصفوف شان فعال نباشند و رهنمایی نه کنند؛ آب می بردشان.

حالا هم درمعرض یک توفان و سیل خشم مردم قرار گرفته اند. 

یک نظریه: او را بالا می آورند که رهبری طالب را بگیرد.

نظریه اپراتیفی: او قربانی است برای عبور ازین مرحله

چرا خلیفه تا امروز یک کلمه راجع به پاکستان نگفته؟

این آدم چندمین بار است که علیه پاکستان دم تکان می دهد.

خوب زمانی سر قدرت می آید که واقعا نسب نامه اش را از بچه ملاعمربودن باطل کرده و سازمان اطلاعاتی انگلیس رسمی درمقام رهبر بلندش کند.


اگر‌فرض کنیم‌ روسیه ایران هند به این‌نزدیک باشد پس پاکستان آمریکا مخالف اش هستند.

دو فراکسیون طالبان از قبیل بچه ملاعمر و شبکه حقانی مستقیم در چنگال پاکستان است.

تنها ملا برادر در محور قطر و آمریکا است

ولی حرف اول کسانی دیگری می‌زنند شورای کویته و پشاور که این افراد تحت نظر اونها کار می‌کنند.

 رهبری شورا پشاور و کویته 

پنجاه عالم دینی مدارس پاکستان در نظریه دادن و هدایت و فتوا در این شورا ها نقش دارند

صلاحیت اساسی در دست شان است.

  نه بچه ملا عمر  یا خلیفه سراج الدین

بچه ملا عمر: چیزی که بزرگان ما بگویند پیش می‌رویم

بزرگان شان کیست؟

همان هیأت تصمیم گیر درشورای کویته و پشاور 

که اعضای رهبری اش از علمای پاکستان است که مستقیم 

  تحت  نظر چند جنرال پاکستانی پیش می‌روند 

و ای اس آی  در سطوح حلقه رهبری در سطوح میانه طالبان و صفوف یا فرماندهان نفوذی های قوی دارد

چرا؟

سلسله مراتب اداری یک سازمان منظم استخباراتی است.

 توسط آنها کل طالبان را بررسی هدایت مدیریت  می‌کنند جنرال های پاکستان باز برای شورای امنیت نظامی پاکستان جوابده اند.

بچه ملا عمر کاره ی نیست یک‌مهره است

وقتی تمام مطبوعات افغانستان توسط اتشه فرهنگی سفارت پاکستان

 رهبری و هدایت می‌شود، باقی مسایل را خود تان می توانید نتیجه گیری کنید.


اتشه فرهنگی مطبوعات را کنترول می کند

وزارت فرهنگ ریاست جنگ روانی را دارد

همه تحت نظر اتشه فرهنگی‌سفارت پاکستان‌پیش می‌برند.

 در سفارت پاکستان ۱۲۰ مدیر اجرایی استخبارات پاکستان آمده اند هر کدام یک بخش پیش می‌برند.

 سفیر پاکستان نهاد مدیریتی را پیش می‌برد.

 مثل وزارت خارجه و دیگر وزارت خانه ها

 اتشه نظامی وزارت دفاع داخله و استخبارات و وزارت سرحدات

 اتشه تجاری وزارت اقتصاد مالیه بانک وزارت پلان انکشاف دهات همین تمام قدمه ها مدیریت می‌شوند

طبق اطلاع شبکه های اطلاعاتی مقاومت، حدود پنج صد نفوذی از سه مرکزاستخباراتی خارجی در سطوح رهبری و مدیریتی وزارت خارجه طالبان شورای امنیت وزارت دفاع وزارت داخله وزارت مالیه بانک وزارت سرحدات ریاست استخبارات تعیین شده اند.

طالب که هیچ آدم با سواد ندارد امروز میگه که صدها متخصص را دروزارت مالیه مقرر کرده!

یا ده ها متخصص را دراکادمی علوم!

کسانی که تعیین شده اند اصلیت پیشاروی دارند 

در چند ماه قبل از ولایت کنر ننگرهار خوست لغمان هلمند کندهار زابل و دیگر مناطق برایشان شناسنامه افغانستان توزیع شد

  قرار است همین شمار همین عده به پنج هزار ارتقا داده شود 

و هر نظامی دیگری که بیاید پاکستان سررشته اداره در افغانستان را مستقیم در دست خود می داشته باشد.

 یعنی هیچ کمبود نیروهای مخفی نمیداشته باشند.

حتی اگر که از پنج هزار نیرو دو سوم اش در مرور زمان کشیده و شناسایی شوند باز هم دو هزار نیرو شان باقی خواهند ماند.