-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۴, دوشنبه

نسل کشی ها وکوچ دادن های اجباری

 

                  نوشته ی : اسماعیل فروغی

      نسل کشی ها و کوچ دادن های اجباری اهالی بومی ولایات شمال ومرکزافغانستان ازخانه های اجدادی شان و جابجاکردن کوچی ها و وزیرستانی های دوسوی مرز درخانه ها وقریه های مردم ، یکی ازاهداف اصلی وخصمانه ی طالبان وحامیان پاکستانی شان علیه سایراقوام است که اززمان دست یافتن آنان به قدرت ، به جدیت و بدون ترحم ، به پیش برده می شود . 

     براساس مستندات نهادبین المللی " دیده بان حقوق بشر " ، روند نسل کُشی و کوچ دادن های اجباری که گذشته ی سیاه تاریخی درافغانستان داشته و به دوران حکمرانی امیرعبدالرحمان خان می رسد ، هم اکنون درولایات مختلف افغانستان - ازدایکندی تا هلمند ، قندهار، ارزگان وهرات وازپنجشیرواندراب ها تا بلخاب ، تخار ،غزنی ، فاریاب ، بلخ وبدخشان ، باشدت ادامه داشته ، طالبان بیرحم ،هموطنان هزاره و شیعه ی ما را، تاجیکان واوزبیکان را مجبوربه ترک خانه ها و زمین های شان می کنند. این نهاد بین المللی ، اینهمه کوچ دادن های اجباری را یک جنایت بزرگ بشری ومجازات گروهیِ مغایربا حقوق بین الملل خوانده است .

       طالبان میخواهند با تسخیر و تصاحب تمام افغانستان وتمرکزکامل قدرت دردستان خونبارشان ، سایراقوام ساکن افغانستان به ویژه هزاره ها ، تاجیکان ،اوزبیکان وترکمنان را مطلقاً به حاشیه رانده ، اگرقادرشوند ، جوانان شان را فراری ، خودشان را پراگنده و دربه در وخانه ها وجایداد هایشان را تصاحب کنند تا با فراغ خاطرازتمام منابع سرشار مملکت وازتمام ثروت وقدرت درتمام کشور فقط به نفع خود وحامیان پاکستانی شان سودببرند .

     فراردادن جوانان هزاره ، اوزبیک و تاجیک ازافغانستان ، کوچ دادن اجباری اهالی شمال و مرکزافغانستان ازخانه های پدری شان و جابجایی وزیرستانی های دوسوی مرز درقرا وقصبات خانواده های فراری ، یک نقشه است . این نقشه را آی اس آی ، انگلیس وآمریکا طرح نموده و اززمان حامدکرزی و محمداشرف غنی برای تحقق آن کوششهای بسیار بخرچ داده شده است . آنان با شناخت ازماهیت زورگویانه و تمامیت خواهانه ی طالبان باتسلیم دادن قدرت به آنان وسپردن وعده وعیدهای مخفی وعلنی به طالبان جنوب و وزیرستانی های  هردوسوی مرز ( اززمین و خانه گرفته تا زنان سپیدچهره و ماهروی تاجیک ، اوزبیک و هزاره ) ، می خواهند آن را هرچه زودتر بطورقطع و بصورت مکمل به اجرا درآورند . تطبیق این نقشه ، تحقق مو به موی همان نظریه ییست که یون ها ، طاقت ها و اصولی ها آرزو می بردند – تحقق نظریه ی همان طالبان درس آموخته ودریشی پوشی که حالانیزبا افتخاردرکنارطالبان ایستاده اند . آنان همواره جار می زدند که : « تاجیکان به تاجیکستان بروند ، اوزبیکان به اوزبیکستان و هزاره ها به گورستان »

    اکنون پرسش اینجاست که آیا طالبان و نظریه پردازان بزدل آنان توان این را دارند تا افعانستان را خالی ازسایراقوام بگردانند ؟ آیا خاموشی و بی پروایی دربرابراین قصدِ طالبان و دربرابراینهمه جنایات بشری ونسل کشی های دوامدارآنان ، گناه نابخشودنی نیست؟ آیا مردم تا چه زمانی می توانند نابودی فرهنگ ، زبان و تمدن شان را ، بی عزتی و بی آبرویی شان را تحمل نمایند ؟

    به باورمن نسل کشی و کوچ دادن اجباری قابل تحمل نیست . مردم با فرهنگ و علم دوست ما بخوبی می دانند که اکنون یک راه بیشتر برای شان وجود ندارد : یا باید برده گی و اسارت طالبان تروریست و بسیارنادان را بپذیرند ویا قاطعانه دربرابر این گروه نادان و سیاست های تک قومی ، تک گروهی و تک جنسیتی آنان ایستاده برای نجات از نابودی و بی عزتی بیشتر وبرای آزادی کشورازاسارت پاکستان به پا بخیزند و قیام های عمومي براه بیندازند . نسل کشی ، تصفیه های قومی ، کوچ دادن های اجباری ، دشمنی با مدنیت و زنان و هویت زدایی های زبانی که طالبان درافعانستان براه انداخته اند، مردم را به ستوه آورده است . به نظرمی رسد که تنها راه نجات ازچنگ این گروه تروریست دینی - تباری ، جنگ متحد ملی - میهنی است نه تعامل . 

     نباید درانتظار یازده ی سپتمبرِ دیگروکمک بیگانه از بیرون بود . نباید منتظربود تا بازامریکای جهانخواربا بکس های پرازدالرو بالشکرعظیمی ازدزدان دیسانتی وجهادی اش ، از افغانستان باردیگر لجنزاری ساخته ، درپایانِ کار، بازمردم را به دام گروه بنیادگرای دینی- قومی دیگری بیندازد.

     باید مردم همه بپابخیزند . رسوایی و بدنامی به اوج اش رسیده است . جهان ، ما را مدنیت ستیزترین وجاهل ترین مردم ومملکت دنیا قضاوت می نماید . جهان هرگز با کشوری که قانون و نظام نداشته ، دشمن زن ، دشمن هنرودشمن تمدن باشد ، رابطه و مراوده نمی خواهد.

      مردم افغانستان - بخصوص اهالی شمال و مرکزافغانستان ، دیریا زود با شورش ها و خیزش های بزرگ شان ، طالب این لکه ی چرکین ننگ ونادانی را از دامان خود پاک خواهند نمود .