-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۴, دوشنبه

جنگ داخلی با توپ وطیاره در بدخشان

 

انعام الله حقانی فرمانده واحد لیزری کشته شد

پسر فرمانده قسیم دره در پنجشیر به طالبان پیوستآن چه در بدخشان می گذرد جنگ داخلی میان طالبان است.

چرا؟ چه روی داده؟

جنگ داخلی بین دو فرمانده طالب در یفتل بدخشان

 مولوی صفی‌الله فرمانده پولیس بغلان است، به دلیل جلوگیری از نفوذ افراد وابسته به فصیح الدین در یفتل 

شماری از ط‌الب‌های محلی تحت فرمان آورده و علیه گروه رقیب به جنگ مشغول اند.

هدف، گرفتن شاهرگ های اقتصادی و قدرت گیری

جنگ میان گروهی بر سر معادن و واحد مقاومت ملی با طالبان در جریان است.

حمله قطعه لیزری ط‌البان در منطقه مرزی شیوه و راغستان به عقب زده شد.

انعام‌الله حقانی قوماندان قطعه‌ی لایزری طا-لبان در شمال‌ شرق با پنج نفر از افرادش در بدخشان به هلاکت رسیده است.

امرکشف فرقه عمرثالث ناراضی بود و دیپوی فرقه را برده است.

حمله های هوای و زمینی طالبان در ولسوالی های راغستان، یفتل، ارغنجخواه، و شیوه بدخشان . 

فرمانده عثمان یاوان و فرمانده جلال روینج با شصت تن از سپاهیان شجاع شان حمله ط‌البان لوای سوم عمر ثالث بدخشان را به عقب زدند و سه تن از ط‌البان 

شدیدا زخمی شده. 

در حوزه‌ای مرکز بدخشان ۲۰ تن از ‌طالبان غیر بومی کشته

۱۰ تن دیگر در یفتل بالا اسیر نیروهای رقیب خود شدند.

قاری عبدالرحمن  قمندان لوای مرکزی از ناحیه دهن و گردن شدیدا زخمی شده توسط چرخبال نظامی به شهر فیض‌آباد، انتقال داده شده است.

سلطانی رئیس ارکان لوای سوم فرقه ۲۱۹ عمر ثالث بدخشان دوباره توسط چرخ‌بال با افرادش از محل فرار نمودند. 

منطقه راه موتر رو ندارد و طالبان با چرخ‌بال نیرو پیاده کرده بودند که دوباره با چرخ‌بال از ساحه فرار کردند.

دره کافر درتصرف نیروهای رقیب در بدخشان است.

بخش بزرگی از امکاناتی که در این جنگ علیه طالب استفاده میشود از دیپوی فرقه‌ عمری در بدخشان برده شده است. 

طی دوماه اخیر مولوی محسن معاون پیشین وزارت داخله طالبان درکشانیدن پای جماعت اسماعیلی در جنگ ناکام شد. 

معادن بدخشان میان رهبری طالبان توزیع شده و درآمد آن به جیب افراد زورمند واریز می شود.

 اشرف غنی و‌کرزی به این معادن هرگزدسترسی پیدا نکردند. عواید معادن به امیرخان متقی و شبکه حقانی می رود.

دست اول: جبهه قدرت عملیات در بدخشان را ندارد. یک زمستان دیگرنیاز دارد که از بگذراند.

واحد خان مشهور به پلنگ در عبدالله خیل دره پنجشیر سه نفر را به طالبان تسلیم کرده است.

عبداکبار فرزند قوماندان قسیم دره

میر داد ولد لاله برادرزن یا خسربره قوماندان قسیم است

امان ولد امیر خان

این ها به قوماندان فرهاد هلمندی تسلیم شده و تفنگ های خود را تحویل دادند. به همان کسی که به امر مقامات طالبان، اخیراً 56 تن از اسیران جنگی به شمول فرمانده ملک دره را تیرباران کردند.

قوماندان واحد مشهور به پلنگ با آن که دستش لب گور است، از شاطرهای فرهاد و شکارچی مقاومتی ها است. 


در منطقه درنامه کاپیسا

طالبان دردرگیری با مردم پشه یی درکوه بندی ها

 بعد از آن که دردستگیری یک نفر ناکام شدند،

 چند نفر از افرادمحل را تیرباران کردند.

در ضد حمله مردم شش نفر طالب هلمندی در و تگابی کشته شده اند. این طالبان در خانه اقبال صافی عضو سابق مجلس نماینده گان مستقر هستند. جنگ جریان دارد.


مولوی‌نسیم‌ امر کشف منطقوی گروه طالبان برای در حوزه هشتم پولیس کابل،

همین که پایش از کابل به غزنی رسید تا خانواده اش را ملاقات کند

 در قریه مزو ولسوالی اندر ولایت غزنی توسط نیروهای جبهه ملی آزاده‌گان کشته شد. 

مولوی‌نسیم جوانان زیادی را در حوزه ۸ کابل زندانی و به شهادت رسانیده بود.