-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲, شنبه

اشراف بی قلمرو در دفاتر سیار جبهۀ مقاومت


270 هزار دالر کمک مالی به جبهۀ مقاومت را چه کسی به جیب زده؟ميثم نظری ویا مسول روابط خارجه مقاومت مستند

در قدم اول 30 اگست  2021

https://gofund.me/fe5ed6d2

این حساب فوق  را کمک براي مردم پنجشیر ایجاد کردند.

حامیان مقاومت درهرکجا کمک کردند در حدود ۲۶۷۰۰۰ دالر جمع آوری گردید.

ميثم نظری با تعداد همکارانش بنام یوسف نظر وکمیل نظری که برادر میثم نظری است  در ماه اپریل ۲۰۲ در یک دسیسه این پول را از طريق گوفند می به سه مؤسسه خیره دیگر انتقال دادند.

 به احمد مسعود میگفتند این پول بلوکه یا منجمد شده.

چرا منجمد شده؟ احمد مسعود و خود شان جواب بدهند.

  سرانجام شماری از کسانی که کمک مالی به صندوق ریخته بودند، متوجه شدند که کمک های مالی شان به مردم پنجشیر نرسیده است.

آیا این پول ها حیف و میل شده است؟

به گوفندمی ایمیل کردند وخواستار معلومات شدند.

گو فندمی به ایمیل این ها جواب داد که این پول به این سه مؤسسه فرستاده شده است .

وهمچنان ميثم نظری مصارف هوتل خود را در طول چند روز که از یکجا بجای دیگر سفر کرده بود به جبهه مبلغ ۳۰ هزار دالر آمریکایی نشان داده وهمین طور مصارف رستورانت خود را بالاتر از شش هزار دالر آمریکایی.

دوم: زمانی که جبهه سخنگوی نداشت میثم نظری هم سخنگوی می کرد وهم وروابط خارجه کار میکرد.

در این زمان وبسایت مقاومت را جور کردند وتویتر مقاومت را که قبلا فهيم دشتی ایجاد کرده بود.

 بعد از شهادت دشتی همه در اختیار ميثم نظری قرار گرفت.

تا این که صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه شد. 

 باید اسناد ومدارک مربوط به اداره سخنگویی به طور کامل برایش تحویل داده می شد.

 اما میثم نظری بر عکس از این کار خود داری کرد. نه وبسایت را ونه هم تویتر مقاومت را به احمدی نه داده است.

احمد با إصرار مطالبه کرد که مراجع و پیوند های دفتر سخنگویی را واگذار کند اما نتیجه نداد.

 مجبور شد به احمد مسعود بگوید احمد مسعود هم به نظری گفت نظری گفت خوب اجرا می شود اما بازهم از تحویلی لوازم و پیونده ها خود داری کرد.

 بالاخره به احمد ولی مسعود هم گفت.

با توسل به احمد ولی مساله حل نشد.

صبغت الله احمدی حساب جدید بنام مقاومت در تویتر حساب باز کرد.

نظری خبر شد این حساب را ریپورت کرد که گویا مالک اصلی وسابق دارش من استم تویتر این حساب احمدی که ایجاد کرده بلاک کرد.

بار سوم از نظری خواست نظری باز رد کرد.

صبغت الله احمدی  با مشت محکم در دهلیز دفتر تاجکستان بروی نظری وار کرد  وبر خورد فزیکی کردند.

این جا اقتدار و أراده احمد مسعود زیر سوال است.

در آخر صبغت الله احمدی مجبور شده یک حساب متفاوت تر NR_front Afghanistan  ایجاد کند.

 ویکی هم وبسایت جدید که به ثبوت در تویتر این اختلاف واضح است ما هم که از حامیان جبهه استیم این اختلاف را در تویتر متوجه شدیم.

 تعداد دوستان سوال کردند که کدام حساب تویتر مربوط جبهه است.

https://twitter.com/AhmadMassoud01/status/1568687747375702020?t=TPpN7jYSFE-VmOpYwvuv-A&s=09

این تویتر مقاومت مربوط نظري است که در اگست ۲۰۲۱ ایجاد شده  بالاتر از ۴۰ هزار بیننده دارد.

https://twitter.com/Sibghat_Ah/status/1489942620927365123?t=GZdyuVJxpC0WDV1Uqp_nWw&s=09