-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۲۵, دوشنبه

خان آغا رضایی آنتن سی، آی، ای در جبهه مقاومت

 

تماس محب و احمد مسعود، دستور زن محب بود

جنرال جرأت به پول آی اس آی قلعه جنگی می سازدگفت و گو امر انسانی، اسلامی، اخلاقی و از الزامات سیاست جهان امروز است. مطمئن باشید اراده برای ادامه مقاومت تغییری نخواهد کرد. 

خان آغا رضایی داماد استخبارات دم دست احمد مسعود

گفته می شود مبالغ بزرگ پول برای تأمین این رابطه تلفنی بین کمیشن کاران تا و بالا شده است.

یک و نیم ماه پیش خان آغا رضایی. با وجود مخالفت اطرافیان. محب بسیار تلاش می کرد. جواب رد می دادند. رضایی در یک محفل در حضور ولی مسعود و معنوی تلفن را رضایی می برد به احمد مسعود. 

سلام علیکی زیاد گپ هم نمی زنند. بعد او در تویترش به کدام هدف افشا می کند؟

مرده های سیاسی، می خواهند خود را زنده کنند. اصل موضوع همین است. 

اکمالات زمستانی به جبهه شروع شده. دزدی ها کم شده. تجارت های رضایی. شهروندی امریکایی. ستون پنجم است. 


احمد مسعود با امرالله و بسم الله گپ زدن با حمدالله قباحتی ندارد. 

طبق گزارش خان آغا رضایی شخصی که سمارق گونه در فضای ملتهب پنجشیر پیدا شد

 یکباره به سوی پارلمان سوق داده شد و از طریق پارلمان شروع به گرفتن قرارداد نمود.

 شرکت تجارت براه انداخت و در خدمت حلقه شورای امنیت فعالیت داشت . 

خان آغا رضایی چطور به این مقام رسید؟

اطلاعات سری می رسانند که خان آغا رضای از طریق زن دوم خویش که یک‌خانم عربی الاصل آمریکایی است به این موقف پارلمان و تجارت و سرمایه رسید.


 گفته می‌شود زن دوم خان آغا رضایی از کشور کویت است در آمریکا شرکت دارد و یکی از اجنت های خانم حمدالله محب می‌باشد.

 خانم محب کارمند سیا در کابل بود که مدیریت شورای امنیت به دست خانم محب بود خود محب با هویت جعلی در لندن زنده گی دارد. نام پدرش درتذکره نیست بلکه به نام برادرش که محب دارد، اسناد اقامت گرفته است.

خانم محب مدیریت شورای امنیت حتی زن غنی را مدیریت می‌کرد.

همسران محب و زن خان آغا رضایی دوست و بعدا همکار بودند،

 خان آغا رضایی از طریق خانم عربی خویش به همکاری زن‌محب با قرارداد ها آمریکایی ها در بگرام دست پیدا کرد.

 در پارلمان توسط زن محب تعیین شد و این همه ثروت های نقدی خان آغا رضایی از برکت حضور زنش

حالا خودش در آمریکا برای سیا از وضعیت جبهه کار می‌کند.

 تمام پول کمکی کشور های که قسما اگر کمک کنند به آدرس خان آغا می رود یعنی یک‌کاپی اش به سیا می‌رود سیا می‌داند جبهه چقدر پول دارند کی ها کمک می‌کند حتی خان آغا رضای نظر به هدایت سیا مستقیم با فرماندهان داخل جبهه در تماس است.


 از این طریق سیا حتی شهرت تمام فرماندهان جبهه را می‌شناسد و محل تردد و اقامت شان را می‌تواند سهل از طریق فضا رصد کند.

این آدم در جبهه یک‌دو گانه ی بوجود آورده یکی را پول زیاد و دیگری را کم می‌دهد ازش کسی پرسان نمی کند.

 یک گروپ جداگانه برای خویش ترتیب داده در داخل رهبری جبهه و مستقیم برای خان آغا کار می‌کنند.

 خان آغا مدتی پیش تاجیکستان آمد در حال نشه بالای کدام دختر تجاوز کرد زندانی شد با وساطت کسانی از جبهه رها شد.

 دوباره آمریکا رفت و چند شرکتش در کابل فعالیت یکی از شرکت اش به اسم‌ کابل ترست است.

فکر کنم کا برادرش مدیریت می‌کنند و توسط یک‌قوماندان طالبان که از ولایت کندز است شرکت های خان آغا حمایت می‌شود.

برای قوماندان طالبان از ولایت کندز حق می‌دهند. او و برادرش با قوماندان طالبان رابطه دارد و شاید ارتباطات اطلاعاتی باشد.

حالا که افشا شده احمد مسعود را چه کسی با محب وصل کرده.

 در واقع این خانم حمدالله محب بود که  برای خان آغا زنگ زد تا بین محب و احمد تلفنی صحبت صورت بگیرد و احمد در یک ناگزیری و حالت غافلگیرانه با محب صحبت نموده است.

 این است جریان صحبت احمد و محب که تعدادی از دوستان شگفت‌زده کرد .


طبق گزارش بدست آمده از منابع ما جنرال جرئت از ای اس آی  پروژه ساخت موضع در ارتفاعات کوه پنجشیر را گرفته است.

گزارش اولیه: گفته می‌شود ده ملیون دالر پروژه ساخت قلعه های جنگی در پنجشیر است گرفته و با کرام الدین‌کریم یکجا روی پایگاه سازی و پوسته سازی در داخل پنجشیر شروع نموده اند.

  پول این پروژه توسط  ام ای ۶ انگلیس و همکاری ای اس آی مستقیم به جنرال جرئت داده شده ‌ته در سراسر پنجشیر 

در ارتفاعات کوه پوسته های محکم با مواد تعمیرات سمنت پاکستانی و یک مواد دیگری که هیچ گونه تخریبی در باد و باران و برف در این پوسته ایجاد نشود .

 همچنان حدودا  ده پایگاه در نقاط مختلف ساخته می‌شود تا از طریق این پایگاه ها پوسته های کوهی اکمال و پوشش داده می‌شود.

 قرارداد این پروژه مستقیم از طرف ای اس آی به جرئت داده شده و طالبان نقشی در این پوسته سازی ندارند.

 کار اعمار سنگرگاه های کوهستانی توسط هیات ای اس آی بررسی و مدیریت می‌شود این نشان می‌دهد که پاکستان مستقیم در جنگ و افزایش جنگجو های خارجی در پنجشیر و مدیریت جنگ نقش اصلی را بازی دارد.

 طالبان مهره های محلی پاکستان اند در جنگ

 انگلیس و پاکستان پول ایحاد پوسته در ارتفاعات پنجشیر  را پرداخت می‌کنند.

 یعنی مستقیم در جنگ و اشغال پنجشیر و کنترل پنجشیر از سال ها قبل طرح ریزی کرده اند و حالا مواضع خویش را مستحکم دارند. 

جرئت پول این قرارداد را گرفته و از مدت یک ماه بدین طرف روی پوسته سازی در پنجشیر کار جریان دارند و این موضع سازی با واکنش های مردمی در پنجشیر دامن زده

سرکوب و مدیریت واکنش های محلی به دوش کرام الدین کریم است. 

در مقابل پول جوانان را به کار میگیرند جرئت و کرام در این بازی انگلیسی نقش مهم  را بازی دارند.