-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۳, سه‌شنبه

گوشکانی جنرال قدم شاه شهیم با قاری فصیح الدین

 

مذاکرات حنیف اتمر با شبکه حقانی

فرکسیون قندهار: مذاکرات درکابل برگزار شود!

 


شلاق زنی طالبان درروی جاده در کابل

دو روز پیش در ناحیه هفت چهلستون حوالی بعد از ظهر

 طالبان در روی جاده پیش چشم مردم با شلاق

به جان دختران و زنانی افتاده بودند که از شهر می آمدند.

یکی از زنان که خیلی به تنگ آمد تف بر روی طالبان انداخت پیش مردم.

مورد دوم طالبان ریاست امنیت کابل که در‌پهلوی گلبهار سنتر موقعیت دارد از 

خانواده  زندانی ها که به ملاقات زندانی خود می روند

چهار مسوولین زندان و ریس استخبارت از هر ملاقات از فامیل ها چهار مرغ بریان 

کریدت کارت هزار روپیه 

برای رهایی از یک لک تا پنج لک پول مطالبه می‌کنند.


 هر روز خوراک رئیس استخبارات امنیت کابل، معاون اش، مدیر زندان اش مرغ و کباب 

 در مقابل هر ملاقات تا سه هزار و پنج هزار پول می‌گیرند. کسانی اولاد شان زندانی هستند نان خوردن ندارند.

اتمر و گروه سیاسی جمهوری درتبانی با شبکه حقانی  تلاش دارند تا کمیسیون دوحه 

دوباره فعال شوند. 

از سر گیری مذاکره نیمه تمام دوحه بخشی از سیاست پسا خروج امریکا است.

شبکه حقانی پروسه را برهم زد؛ اکنون قدرت اساسی را در دست دارد

حالا به تشویق پاکستان و گروه اتمر، آماده است تا مأموریت نیمه تمام دوحه را تمام کند 

و فاتحه دموکراسی و مدنیت را برای همیشه در أفغانستان بخواند.

چرا حنیف اتمر یک گروه از میدان باخته های ناکام جمهوری را دو باره جمع کرده تا به پروسه داخل شود؟

اول: به أساس موافقت و مشوره پاکستان و انگلیس است.


دوم: جایگزین به طالب وجود ندارد. شریک اداری به طالبان ایجاد می کنند.

سوم: در 14 ماه، جبهه مقاومت تقریباً نتوانست خود را به حیث بدیل طالبان تثبیت کند.

حمایت منطقه ای معطل است.

بحران و چند دسته گی، جبهه مقاومت را ضعیف ساخت و هرنوع ابتکار را از دست داده

به همین سبب، بیکاره ترین آدم ها دو باره جرئت گرفته اند تا به طالبان تسلیم شوند و 

یک گوشه در نظام آینده برای خود دست و پا کنند.

این نقشه و برنامه، مرگ امیدهای نسل جوان أفغانستان است.

ابقای تحمیلی استبداد تاریخی و سیاسی است که تضادها را به جای آن که حل کند، تشدید می کند. 


حنیف اتمر خواستار اجرای نیمه بازمانده مذاکرات دوحه است. 

ولی محور کندهاری دربین طالبان مخالف اتمر و شبکه حقانی اند.

آن ها گفته اند که  مذاکرات در کابل صورت بگیرد و زیر چتر کندهاری صورت گیرد.

از همین رو طالبان کندهاری برضد حنیف اتمر، 


گروهی را به کار انداخته اند که شامل فاروق وردک و زاخیل وال است و این تحرکات افزایش یافته است.


طبق‌گزارش  در خانه اتمر در وزیر اکبر خان پنج موتر زرهی اش اتمر که ترپال 

سرشان‌کش کرده گی است هنوز هیچ طالبی داخل حویلی است نشده و بر موتر هایش دست نزده اند.

اما خانه و جایداد حنیف اتمر در نزد شبکه حقانی قرار دارد. 

در حالیکه از دیگر مردم موتر شخصی شان را در بازار های خوست و کندهار با فروش رسیده است.

 این نشان‌می‌دهد رابطه اجنت های انگلیس با طالبان خیلی قوی و محکم است.

 حالا اتمر میخواهد تعدادی را دور خویش جمع نموده دوباره با طالبان بعیت کند و برای طالبان‌کار نمایند .


طبق گزارش بدست آمده از منابع خاص جنرال قدم شاه شهیم بدخشی که در تاجیکستان 

رکن عمده شورای نظامی جبهه مقاومت است 

 رابطه خاص با مولوی فصیح الدین دارد و همچنان تمام دارای جایداد های قدم شاه توسط مولوی فصیح الدین مدیریت می‌شود، 


وی مرتب از تحرکات و  وضعیت جبهه و ارتباطات جبهه  همچنان اختلافات سلیقه های 

شخصی افراد در دفتر جبهه را برای مولوی فصیح الدین گزارش می‌دهد.


 رابطه خیلی قوی با فصیح الدین دارد همچنان رابطه با استخبارات نظامی آمریکا نیز 

دارد و از کارکرد های داخل جبهه برای امریکایی ها گزارش می‌دهند.

آیا قدم شاه در فاجعه بدخشان نقش ندارد؟


۴۰ جریب زمین و دیگر جایداد هایش نزد فصیح الدین است . و رابطه عمیق بین شان وجود دارد


سابق دوسیه قاچاق مواد مخدر داشت

وی به آمریکا رفت به آموزش نظامی و از آن زمان ازنظر سیاسی دوگونه زیست سیاسی است.