-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ مهر ۱۳, چهارشنبه

پند وعبرت تام ویست به جبهه مقاومت:


ما و طالبان دشمن مشترک داریم!

تام ویست، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان گفت که داعش خراسان دشمن مشترک آمریکا و طالبان است.امریکا در یک‌سال گذشته ۱،۲ میلیارد دالر به افغانستان سپرده.

این مبلغ کمی نیست. این هزینه به کی داده شده؟

چه تاثیری مثبت بر وضعیت أفغانستان داشته است؟

امریکا از طالبان راضی است که در یک‌سال گذشته هیچ امریکایی توسط طالب به قتل نرسیده است.

امریکایی درکجا بوده که کشته شود؟

این متحد امریکا، دریک سال، هزاران تن از جوانان أفغانستان را کشته و زندانی کرده است. خوشحالی تام ویست قابل درک است.

 یک روز پس از اعلام وی، به تاریخ 1 اکتبر، یک مهاجم انتحاری به مرکز آموزشی کاج در منطقه دشت برچی کابل حمله کرد.

چه ارتباطی بین بیانیه تام ویست و حادثه خونین دشت برچی منطقه هزاره نشین وجود دارد؟

اول: دشمن مشترک امریکا و طالبان کی است؟

داعش؟

داعش برادرتنی طالب و القاعده است. نسب شان به امریکا و پاکستان می رسد.

چرا دشمن باشند؟

دشمن آن ها، مردم أفغانستان، فرهنگ أفغانستان، زبان فارسی است.

درحوزه نظامی و سیاسی دشمن شان جبهه مقاومت ملی است

دشمن دیگر، چین، هند، روسیه و ایران و حوزه آسیای میانه است.

طالب برای تکمیل نصاب اخلاصمندی خود به طالب فقط یک نوع خدمات داده می تواند:

تروریسم. حمله به هر جا، هر زمان دربدل دریافت کمک و مشروعیت.

اما مشروعیت!

از امریکا نمی آید. اگر مردم کامل مطیع گوسفند وار طالب می بودند؛ طالب مشروعیت می گرفت.

یک نظامی پا می گرفت که درتاریخ بشر این چنین وحشتناک دیده نشده

این سخن تام ویست بهترین نسخه پند وعبرت به جبهه مقاومت است.

چرا درکلیت ماجرا، اتحاد بین امریکا و طالب ایجاد شده؟

این اتحاد حرف ساخته گی نیست. تام ویست نماینده خاص امریکا به زبان خود می گوید که ما و طالب دشمن مشترک داریم.

دوست مشترک هم دارند:

کی ها اند؟

پاکستان، امارات، قطر، انصارالله تاجکستان، حرکت اسلامی ایغور، حرکت اسلامی ازبکستان، القاعده و همه دسته جاتی که هم اکنون در شمال خوابیده اند.

ازین واضح، رهبران سیاسی دیگر چی می خواهند؟

اما دشمن مشترک امریکا وطالب یک پدیده جالب اما خیالی است.

داعش شاخه خراسانی

یعنی که نسب خود را از شام و عراق می گیرد و شاخه خراسانش این جاست!

شاخه عرب داعش را کی ها نابود کردند؟

روسیه، ایران

اکنون شاخه خراسانش را آورده اند به أفغانستان

کی با آن ها خواهد جنگید؟

روسیه، ایران و حوزه آسیای میانه و چین

نتیجه؟ جنگ جهانی اکرائین انتقال شده به حوزه جنوبی روسیه و آسیای میانه.

أفغانستان؟

ستاد مرکزی عملیات برای منافع امریکا و پاکستان برضد قدرت های نوظهور آسیایی چین و هند و روسیه است.

هدف اقتصادی: تصرف ذخایردست ناخوردۀ حوزه بزرگ آسیای میانه

أفغانستان یک گارنیزیون عقبی است. گذرگاه راهبردی اکمالات و عملیات است.

مردم أفغانستان درین میان درچه حال اند؟

هیچ اهمیتی ندارد در بازی کلان!

حالا که بین امریکا و طالب یک وجه مشترک یعنی جنگیدن خیالی با داعش ایجاد شده

داعش سرباز گیری خود را باید از بین تاجیک و ازبک شروع کند!

بلعیدن جبهه مقاومت

چسپاندن کلمه خراسان در پسوند نام داعش معنی اش این است:


حال نوبت به آشوب کشیدن ایران زمین و آسیای میانه است. شما که ما را در شام و عراق شکست دادید، درین جا حسابش را پس خواهید داد.

امریکا از برکت داعش، بخش اعظم نفت سوریه را هم اکنون دراختیار دارد.

داعش خراسان باید نفت ترکمنستان را برای شان تحفه بدهد.

ذخایر عظیم قزاقستان را به دنبالش

این داعش بلدوزری شود که دروازه ایران را هم از راه بردارد.

پس، باید مسلسل به جماعت هزاره حمله شود. نقطه ضعف ایران فشار داده شود. به جنگ کشیده شود.

اکثر مردم داعش را ساخته و پرداخته ماشین تبلیغاتی می دانند. هست و نیست همین طالب است. خوب حالا طالب که نظام سازی می کند و وظیفه بعدی به طرف آسیای میانه را یک نیروی قهار تر پیش ببرد.

طالب درنقش پشت جبهه مدیریت جنگ و اکمالات را برعهده بگیرد.

چرا؟

پشتون درقزاقستان کارآمدی ندارد. قزاق دارد. پشتون سرحدی درازبکستان جا نمی افتد. وظایف تقسیم است. از خود ازبک ها حزب و تحریک اسلامی درصحنه است.

تاجکستان هذالقیاس..

اول باید به افکارعامه ثابت کند که داعش وجود دارد. چطور ثابت می کنند؟

مثلا تجمع مردم را در همان روزهای آخر خروج قوای امریکا می زنند که 200 کشته بر زمین می افتد.

خود امریکا یک خانواده ده نفری را از هستی ساقط می کند که داعش است.

بعد از آن حمله برمساجد درشمال

سپس مسیر اصلی: هدف گیری مراکز غیرنظامیان درمیان شیعیان

پس ثابت می شود که داعش وجود دارد؟

اگر باور ندارید که داعش خراسان است اینه نگاه کنید که هزاره ها را می زنند!

آزمایشگاه دم دستی یعنی مردم غیر نظامی

این جاست که دشمن مشترک امریکا و طالب خود به خود عینیت داده می شود.

پس حالا چه باشد شود؟

باید به ط‌الب کمک شود تا در برابر دشمن مشترک مقابله کند.

مثلی که دیروز نیروهای امنیتی جمهوری را کمک می کردند که طالب را بزند.

پروژه تبدیل شده.

طالب باید با خطر جدید مقابله کند. ذهن مردم را این طور می شویند.

شرطش این است که به طالب مشروعیت داده شود.

خوب، معنای دیگری کشف می شود.

طالب که دوست مشروع است، متحدان طالب مانند 20 گروه تروریستی مستقر درزیر فرمان طالبان نیز دوستان مشترک اند. دوستان دوست، خود دوستان امریکا اند.

این است کشف جدید!

کشف درکشف: همان داعش خراسان این 20 گروه تحت فرمان است که منتظر قومانده اند. پس داعش خراسان وجود دارد شما نا حق می گویید که ندارد!

هیچ کسی نباید سوال کند که پس این دشمن مشترک چرا به طالب حمله نمی کند؟


هزاره چه ربطی به طالب دارد که داعش دشمنی خود با طالب را از طریق ضربه زدن به هزاره ثابت کند؟

تصویر عجیبی به دست می آید!

آنگاه می فهمیم که یک تولی نفر از هزاره های مدافع طالب در کابل چرا درآغوش طالبان غنوده اند.