-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۰, جمعه

رئیس مالی طالبان داماد فوزیه کوفی است

 


قاری فصیح الدین و گوشت خر فروشان جمهوری

عواید سفارت ایتالیا در جیب خالد ذکریافوزیه کوفی: رئیس مالی طالبان در قطر داماد فوزیه کوفی. کلان شیرینی خوری کرد.

رابطه فوزیه کوفی با استخبارات طالبان آنلاین است. 

من در تعجب هستم که چرا مثل خواهرش مریم کوفی به کابل نمی رود.  مهره های سوخته میدان سیاست گل گل میری دیروز دیگر دفن شده اند. 

 نرگس نهان با طالب رابطه دارد. مریم صافی نواسه استاد خلیلی. 

جنرال بصیرصمند آبی

چهار شب پیش 

صبور کشمی، جنرال بصیر صمند آبی قوماندان پهلوان نماینده خاص

 قاری امان الدین در منزل مشترک جنرال بصیر سمند آبی و صبور

 کشمی در سرک سوم تایمنی کابل جمع شدن و این پیام را برای شما ارسال کدن .!

گزارش که نشر شده مو به مو ثبت کتاب های رسمی ثارنوالی قول اردو و مستوفیت و وزارت مالیه است .

می گوید: من از صبور کشمی مالک شرکت محفوظ شمال دفاع نکردم. 

هم دفاع کرده هم شریک اش می‌باشد.

مگر آن بسته های قیماق اردو را در کابل نمی ساختید به گونه تقلب با 

برچسب کارخانه تولیدی ایران در کابل 

همین اکنون مبلغ ۶۰ هزار دالر نزد صبور کشمی دارد که در قرار داد های امارات سرش کار می کند.

در سرک سوم پروژه جدید تایمنی با شخص صبور کشمی مالک شرکت محفوظ شمال آپارتمان شریکی ساخته است .

از پول همین قرار داد قول اردو که مبلغ دو لک دالر مصرف شده که مناصفه می‌باشد 

می گویی که من آدم خاین نبودم که از وطن فرار کنم. 

دوست جان جانی قاری فصیح الدین است از یک منطقه بدخشان، 

روز سقوط کابل شد پنج نفر از فرماندهان طالب در خانه جنرال بصیرسمند آبی چای وپسته و جلغوزه می خوردند.


زمانی که مهمانی خلاص شد دو میل سلاح گریس بند کلشینکوف را برای شان هدیه کرد.

قاری ذبیح الله عتیق نفر خاص طالبان ساکن دوشنبه تاجکستان برادر خوانده همین جنرال بصیر است .

تحت حمایت بسیار جدی مولوی فصیح الدین است

دوست نزدیک پهلوان نفرخاص امان الدین ملکیت های تکسار گروپ را نگهداری میکنند.

صبور خان کشمی شریک قاری ذبیح الله و دوست نزدیک و شریک تجارتی فصیح الدین است.

همین اکنون خانه جنرال بصیردر تایمنی توسط طالبان بدخشی محافظت می شود.

کدام عقل باور میکند که اگر خودت ازسوی  فصیح الدین حمایت نشوی آیا در کابل زنده گی کرده می‌توانی؟ جنرال و مشاور داکتر عبدالله هم باشی

حال از رابطه خود بگویید که درارتباط به مالک شرکتی که گوشت خر را بالای مردم می خوراند توضیح بدهی

عواید سفارت افغانستان در ایتالیا به جیب سفیر می رود

سفارت افغانستان در ایتالیا پس از سقوط حکومت در یک وضعیت 

خاص قرار دارد البته تمام سفارت  های اروپایی با مشکلات مالی 

مواجه اند اما برخی سفارت های که عوایید  خوب دارند عواید مستقیما 

به جیب سفیر میرود.

 مانند ایتالیا. سفیر در ایتالیا خالد احمد ذکریا نام دارد.

در دوران وزارت داکتر عبدالله به وزارت خارجه آمده. 


در آمریکا کلان شده. 

یک دور هم در قطر سفیر بود که حکومت کرزی در 1391به خاطر 

باز شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر خالد احمد ذکریا را به کابل فراخواند.

 ظاهرا داکتر عبدالله خالد در دوران ریاست اجراییه اش خالد  ذکریا را برای سفیر شدن تحویل نگرفت و تا سال ۱۳۹۹ در وزارت امور خارجه رییس بخش پنجم سیاسی بود.

 ربانی هم زیاد تحویلش نگرفت و سپس  خود را به حنیف اتمر چسپاند و از برکت وزیر شدن اتمر، در ایتالیا سفیر شد.

خالد ذکریا بعد از سقوط حکومت به چند دیپلومات گفته بود که معاش و امتیازات و کرایه خانه وجود ندارد و دیپلومات ها را رخصت کرده بود.

 اما این سفارت روزانه تا سه و نیم هزار یورو بابت مسایل قونسلی

 تذکره، نکاح خط تاییدی اسناد تحصیلی عواید دارد که مستقیما به حساب  سفیر واریز می شود.

قبل از سقوط حکومت روال کار سفارت ها این بود که عواید به حساب

 خاص سفارت های اروپایی در بن جمع می شد و بعد به مرکز و وزارت مالیه می آمد.


بعد از سقوط این پول بدون حساب و کتاب به جیب سفیر میرود. 

سفیر به خاطر نبودن امکانات مالی دیپلومات ها را رخصت کرده

 اما یک کارمند محلی به نام ظریف که افراد مورد اعتمادش است

 را فقط و فقط برای  تنظیم عوایید در حساب سفیر در سفارت 

نگهداشته است و هر چندماه به دیدار فامیلش به آمریکا میرود و با عالم از پول.