-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱, سه‌شنبه

رهبری طالبان تغییر می کند

 

ملایعقوب از مسکو به دوحه رفت

رقابت بین بشیر نورزی و احمد شاه درانیملایعقوب حریف هردو است.

درعقب صحنه چی جریان دارد؟

فکر کنم که کدام معامله‌ در حال اجرا شدن است که همه‌‌شان رفتن والی پنجشیر را به مقبره آمرصاحب گزارش کرده روان هستن.


هیأت طالبان به رهبری ملا یعقوب به روسیه رفته بود و بعد به دوحه رسید. 

تغییر در سیاست روسیه پس از فرمت ماسکو رونما شده است.

طالبان دیگر برای چین و روسیه زیاد جالب نیست. 


قضایای افغانستان را باید در متن سیاست چین از این پس بنگریم.

 چون طالبان مجری برنامه های آمریکایی به گونه طبیعی پس از دریافت آنهمه پول قرار گرفته اند.


 بشیر نورزی کسیست که برنامه های طالبان را رهبری می کند و آمریکایی ها می کوشند تا با تغییر در رهبری طالبان زمینه کشاندن جبهه مقاومت را با طالبان فراهم سازند. 


دعوت ملایعقوب به روسیه به این سبب است که روسیه می خواهد از برنامه های طالبان از منابع دست اول آگاه شود.


احمد شاه درانی معروف را قرار است رییس الوزرا بسازند

من فکر می کنم در روسیه تغییرات به سمتی می رود که غیرقابل پیشبینی است.

به اقدامات وزارت خارجه روسیه باور ندارم.

دلیل دعوت هردو طرف فیصله نشست فرمت ماسکو باید بوده باشد که نتایج آن را به جانب های درگیر در افغانستان باید خبر میدادندتصفیه کامل هرات از تاجیک ها

جزئیاتی از تحویل دهی هرات به طالبان


درسه ماه آخر جمهوری هرات رهبری ولایت به طور کامل تک قومی شده بود.


والی،قمندان قول اردو،قمندان امینه ولایت،قمندان لوای کماندو، قمندان لوای پیاده، معاون والی حتا قمندان های کندک و تولی اکثرا تاجک ها بودند.

فوری تبدیل شدند.

آماده گی بود برای سپردن هرات به طالب


 ولسوال ها قوماندان های امنیه ولسوالی ها توسط شورای امنیت تعین شده بود.

 وزیر داخله صلاحیتی درگزینش کادرها نداشت.


 درجنگ ولسوالی غوریان ولسوال جدید تقرر ولسوالی را به دشمن تسلیم کرد. 

سپس نوبت به دیگرمناطق رسید.

 جنگ در نواحی شهر هرات آمد. 

وزیر داخله میرزکوال همرای قطعات خاص به هرات آمد.

تا ظاهرا به دور شهر کمربند بکشند.

 همه نیرو ها را سوق داد به طرف ولسوالی کرخ 

همه نیروها درهمان ناحیه مشغول ساخته شدند.

اما دشمن از مسیرغرب داخل شهر شد!

تحویلدهی سازماندهی شده مگر شاخ ودم دارد؟


دشمن حتا پل مالان را گرفت.

 لشکر سه هزار نفری در اطراف شهر جابجا کردید.

از چهار طرف بالای شهر حمله نمودند. 

وزیر داخله همرای قطعات خاص طرف کندهار رفتند.

چرا؟

 عبدالرحمان معیین ارشد کمتر از بیست روز مقاومت کرد.

سپس به طرف قول اردو فرار کرد.

 مورال پرسونل ازبین رفت.

چرا این قوماندان ها ساکت اند؟

سوال این جاست!

  قمندان قول اردو، قمندان لوای کماندو، داخل شهر نمی آمدند. حاضر به عملیات هم نبودند. سرپرست لوای پیاده که در شهر بود حتا بادیکارد کافی نداشت.

دشمن او را در پل پاچاه دستگیر و فوری تیرباران کرد.

یک هزار کماندو بیش از سه صد عراده تانک زرهی که در میدان هوایی شیندند بود به طرف قول

 اردو آمدند. 


باز هم قومندان قول اردو از همین نیروی کماندو به دفاع از شهر استفاده نکرد.

 از چهار تقسیم شهر یک تقسیم شهر هرات را امیر اسماعیل خان به عهده داشت دفاع میکرد.

 در چند روزی که جنگ دوام کرد ریس امنیت ملی، قمندان امینه ولایت با یک تیم کوچک دفاع کردند. 


فرماندهی جنگ به دست مربوط اردو بود که از جنگ دست کشیده بود.

وقتی کمک هوایی خواسته میشد میگفتند طیاره مهمات ندارد. 

شهر سقوط کرد همه نیرو های امنیتی که در شهر بودند به طرف قول اردو رفتند. 

فیصله شد کی از قول اردو دفاع میکنیم.

 تقسیم وظایف شد رهبری فیصله کرد که اسماعیل خان توسط هلیکوپتر به قول اردو دو صد پانزده هلمند انتقال شود.

پرسونل قطعات اجازه پرواز را ندادند.


 وقتی طالب ها در دروازه مهمان خانه قول اردو رسیدند اما اسماعیل خان با یک تعداد رهبری هنوز خبر نداشت.

  مسولین قول اردو هیچ به اسماعیل خان اطلاع ندادند؛ چرا؟

 چند دقیقه گذشت رئیس شورای ولایتی همرای چند نفر طالب ها داخل مهمان خانه راست طرف اسماعیل خان آمدند.

 دقایقی صحبت کردند. 

بعد سوی خانه اسماعیل خان حرکت کردند. معلوم شد که والی طالب ها با جمعی دیگر پیشاپیش در آن جا هستند.

کانفرانسی مطبوعاتی 

بعد: شما میتوانید همینجا میباشید ویا کابل میروید.

بقیه داستان را خود اسماعیل خان باید به شما بگوید.