-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۷, دوشنبه

شعری به ملت آزاده ایران - از حاتمی

 ملت آزاده ای آزاد خواهد شد کنون

باز ایران فارغ از بیداد خواهد شد کنون

مژده ای ایرانیان کز رزم نسل قهرمان

لرزه اندر کاخ استبداد خواهد شد کنون

گفت با میهن پرستان دادور نوشیروان

خیز خاکت سرزمین داد خواهد شد کنون

بام و دیوار تعصب بشکند از همتت

وین بنا ویرانه از بنیاد خواهد شد کنون

گر سیه کاران بتو بندند صد دام ستم

بسته اندر دام خود صیاد خواهد شد کنون

کین و نفرت در جهان هرگز نماند پایدار

آتش اندر خانهٔ شداد خواهد شد کنون

ظلم زهاد خدا نشناس دائم درعتاب

ازخروش خشم تو بر باد خواهد شد کنون

گویدم حافظ که از زاهد دگر باکی مدار

زانکه خواهد رفت و خلقی شاد خواهد شد کنون

باز با اندرز سعدی بوستان معرفت

از کمال علم تو آباد خواهد شد کنون

همتی ای کوهکن کز همت والای تو

بیستون دیگری ایجاد خواهد شد کنون

...

شاعر: ن.حاتمی