-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آبان ۲۵, چهارشنبه

کلکسیون شراب های کهنه حنیف اتمر نابود شد

 

اقامت خلیفه سراج الدین در ایشیا فوندیشن

خانه حنیف اتمر را مولوی وثیق رئیس استخبارات طالبان غصب نمودهاز ان به عنوان مهمان سرای استخبارات استفاده میکند.

 اتمر نگران پول باقیمانده در سیف خانه اش و مشوش 

از  کلکسیون قیمتی واین های فرانسوی کهنه اش بود.

 از طریق چندین چینل از طالبان خواست که این بوتل ها برای 

نوشیدن نبوده و مال آنتیک است بنا طالبان ان را از بین نبرند.

 اما طالبان نه تنها بوتل ها را از بین بردند بلکه حوض خانه اش

 را هم پر کاری نموده بالای ان مسجد بنا کردند.

خانه مذکور را اتمر به مبلغ ۴ ملیون دالر امریکایی در زمان

 مشاوریت امنیت ملی خریداری نموده بود و تزیینات داخل ان

 توسط فاطمه گیلانی صورت گرفته بود.

 خانه در وزیر اکبر خان جوار سفارت انگلستان موقعیت دارد.

تابلو های خانه اش را سفارت پاکستان برایش تحفه داده بود.

بعد از نشر گزارش اخیر جمهوری پنجم در ارتباط به فعالیت

 های حنیف اتمر

 لوحه های دفتر حزب اش را از بالای دفتر حزب دور کردند.

و گفته شد که از آنجا کوچ کرده و یا دفتر حزب را بسته نموده

دفترش در سرک‌ عمومی شیرپور‌مو‌قعیت داشت

موسسه (ایشیا فوندیشن) عمارت مجلل پنج منزله

بعد از سقوط جمهوریت وزیر داخله طالبان سراج الدین حقانی

 از همه خانه ها و تعمیر های مجلل کابل، تعمیر دفتر ایشیا 

فوندیشن را جهت اقامت برگزید. مصاحبه وی با خانم کرستیانا

 امانپور هم در همین عمارت مجلل پنج منزله صورت گرفت.

ایشیا فوندیشن چی است؟

یک موسسه اطلاع رسانی سی ای ای در دوران جنگ سرد حال

 هم ارتباط نزدیک به سی ای ای دارد.

چرا خلیفه همه جا را گذاشته، درهمین ساختمان بزرگ آرگاه و 

بارگاه درست کرده؟

شما چه فکر می کنید؟

آیا این در هم آهنگی با سی آی ای نیست؟

فراموش نکنیم که ظاهراً برای سر خلیفه سراج الدین سی آی ای 

ده میلیون دالر جایزه تعیین کرده

اما آورده اش در داخل خانه

این ایشیا فوندیش یک فلسفه سیاسی دیگری هم دارد

 در اوج جنگ سرد و لشکرکشی شوروی به افغانستان

سید محمد گلابزوی که بعد ها در تقسیمات قدرت از سوی جناح خلق شاخه نورمحمد تره کی در روز های اول رسماً ادعا کرد که امین جلاد نوکر سی آی آی بود و با گلبدین همداستان شده بود.

شوروی و جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل نسبت به روابط امین با سی آی اس مظنون بودند.

البته این شک و تردید بر می گشت به سابقه امین در دوران تحصیل در امریکا که ریاست اتحادیه محصلان در دانشگاه کولمبیا،

 بعدآ روابطش با موسسه (ایشیا فوندیشن) که یک نهاد شبح سیا بود وی را نزد شوروی یک شخص نا مطلوب جلوه داده بود. 

نیروهای امنیتی افغانستان منصب دار اصلاً نداشتند. 

فساد قومندانان قول اردو ها: 

بطور معمول قومندانان قول اردو ها در چند نوع فساد دخیل 

بودند: 

اختلاس در تمام اقلام لوژستیکی (خوراکه، روغنیات، مهمات، 

اسلحه و غیره)، فساد مالی و غیر مالی

 در تعیینات (بی پول و بی واسطه میرفت به "خوست" مانند زمان داکتر نجیب)، قاچاق مواد مخدر، اسلحه، مهمات، فساد اخلاقی

 (بچه بازی و زن بازی بشمول اغوای زنان از خانواده های 

شهدا - 

اعتیاد به چرس، شراب و بعضی تابلیت کا، و شاید عواید مالی از جاسوسی.