-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۲, چهارشنبه

میرداد نجرابی از فهرست «اقلیت خائن»


به طالب اسلحه می خرید؛ اطلاعات می داد؛ فساد وغارت می کردمیرداد نجرابی عضو مجلس نماینده گان با حلقات ترویستی در کوهستان در ارتباط بود. 

از 1398 که این را نوشته بودم.

 اسلحه خریداری می کرد. درمقام حساس کمیته امنیت داخلی مجلس نماینده گان قرار داشت.

درحق مردم چی می کردند؟

مردم این ها در حق شما چی کردند؟

 از خائنان ارتش ملی سلاح می خرید روان می کرد به طالب

قبل ازحمله ارتش ونیروهای امنیتی در کاپیسا، او گزارش حمله را پیشاپیش به طالب می داد. 

این اخبار واطلاعات از بایگانی امنیت ملی است.

 حاجی فرید تگابی یکی دیگر از اعضای پارلمان قبلی 

که زمانی در میدان هوایی بگرام برای امریکایی ها کار می کرد، 

مواضع  طالبان را برای آن ها کروکی می داد؛ پسان در دفاع از طالبان در داخل  فعال شده است.


میرداد خان پیرو خط حکمتیار 

میرداد خان نجرابی وکیل مردم کاپیسا شد پیدا و پناه اش بیشتر شد 

 برادرش جنرال حکیم خان را در پست های پر درآمد وزارت داخله با وساطت خودش توسط وزیر گماشت.

رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس شد 

وزارت داخله ، امنیت ملی و چند اداره دیگه که نظارتش بدوش این کمیسیون بود به گاو شیری تبدیل شد

جنرال حکیم خان خلاهای وزیر، معینان و روسای آن وزارت و سایر قدمه ها هم در مرکز و هم در ولایات را به میرداد میگفت و ایشان وزیر و معینان را طی مکتوب با ذکر مشکلات و نقاط ضعف به کمیسیون دعوت میکد

 و به زبان دهن اعضای آن کمیسیون لقمه میداد و وزیر و معینان را تحت فشار قرار میداد.

 بعد از ختم جلسه و قبل از رسیدن وزیر و معینان به دفتر شان سفارش میرداد با آنها میرسید:

 تقاضای پول ، تعیینات در جاهای مهم و ور درآمد وزارت و حوزه های کابل و غیره 


معین محافظت عامه وزارت داخله به میرداد خان ماهانه پول پرداخت مینمود.

 یعنی بزرگ‌ترین معینیت پر درآمد وزارت داخله بود ، چون قرارداد های حفاظت تاسیسات خارجی و داخلی را داشت  


دختری بود کار مند مجلس نمایندگان بنام آزیتا 

که حدود ۲۰ سال عمر داشت و اهل کاپیسا، 

در چنگ میرداد خان میفته و بنام اینکه کمکت میکنم و در بست های مهم وظیفه میتمت سوئ استفاده مینمود.

 هر هفته دختر را در هوتل سیتی سنتر و جاهای امن دیگه برای ساعت تیری و زنا میبرد.


  هر کسی که تا قبل از سال ۲۰۱۶ در پارلمان بود میفهمید که میرداد خان چی گندی را داره میکنه ، بالاخره دختر را در یک سفر رسمی چند و کیل و کارمندان به فرانسه برد ، چند روزی آنجا میماند.

 وقت برگشت ، دختر حاضر نمیشه بیایه ، زمانیکه میرداد تلاش میکنه دوباره باخود به کابل بیاره ، دختر میگه اگه مرا به زور ببری هنگام که به کابل رسیدم در یک رسانه علنی شکایت میکنم که سالهاست بالایم تجاوز میکنی ، بعدا میرداد منصرف میشه و دختر در فرانسه میمانه.

 

به همین ترتیب یک دختر تازه عروسی شده را یک پسر کاپیسایی از بغلان فرار میته و میاره به کابل ، زمانیکه فامیل ان دختر شکایت میکنه ان پسر کاپیسایی نزد میرداد میایه تاکه حفاظت شوه، بعدا میرداد ان خانم تازه عروس فراری داده شده از پیش بچه کاپیسایی بنام اینکه کسی از محل بودوباش او خبر نشوه 

در یک آپارتمان بلاک مربوط میرداد واقع لب جر خیرخانه بود جابجا میکنه 

و هرازگاهی در ان آپارتمان که دختر فراری داده شده تنها است میره و کام دل بجا میکنه ، حدود سه ماه دختر را انجا نگهمیداره 

وزارت داخله قرارداد و داوطلبی اکمال دارو 

یک شرکت برنده شد تا دواها ره تهیه کنه

 نمونه دواها به شرکت قراردادی داده شد

در یک بند قرار داد گفته شد اگر هر قلم دوای که نمونه اش داده شده در بازار پیدا نشد معادل آن را تهیه کنه

این نکته بیخ فساد بزرگ شده بود.


شرکت برنده قرارداد ۲۹۹ قلم دوا را که برای قطعات پولیس در مناطق جنگی فرستاده شود ، همه را معادل میاورد ( یعنی پرستامول که وزارت داخله نمونه داده بود هر تخته ۵۰ افغانی قرار داد شده اما شرکت برنده معادل آن را آورده که قیمت هر تخته پرستامول در بازار ۵ افغانی است

وزارت داخله از تحویلی دواها خودادری نمود و خواهان دواهای باکیفیت شد.

رئیس شرکت نزد میرداد موضوع را شرح داد.

میرداد بی درنگ دوصد هزار دالر از شرکت دریافت میکنه

 روز بعد معین اداری وزارت داخله و رئیس صحیه ان وزارت را به کمیسیون امنیت داخلی دعوت میکنه

 دلایل معین و رئیس صحیه را تایید میکنه و زمانی که آنها میرن به طرف دفاتر شان زنگ میزنه و تهدید میکنه که سربازان در قطعات جنگ ضرورت مبرم به دواها داره ، و تهیه دوباره دواها زمانگیر است عاجل دواهای تهیه شده را تسلیم شوید.

در غیر ان با واکنش وکلا روبرو خواهید شد ، بالاخره دواهای بی کیفیت و ناچیز تحویل ریاست صحیه میشه