-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۳, پنجشنبه

عبدالرؤف ابراهیمی به طالبان پیوست

 

طالبان امنیت شمالی را به امان الله گذر می دهد

خلیلزاد: آب وهوای ارگ، تمرد پرور است
طبق گزارش در ولسوالی جبل السراج طالبان با بهانه تلاشی 

داخل خانه های مردم شده تمام زیورات و پول دزدی می‌کند.

 در هفته گذشته سه خانه غارت شده است.

ساعت سه پس از نیمه شب داخل خانه می‌شوند تمام فامیل  در یک اتاق قفل می‌کنند و خانه دزدی نموده می‌روند این سیستم‌جدید دزدی شان می‌باشد.

طالب، کندز را به عبدالرؤف ابراهیمی تحویل می دهد

طبق گزارش بدست آمده از دو منبع نزدیک به عبدالروف ابراهیمی سابق رئیس مجلس نماینده گان 

طالبان دو باره به برادران، داماد و پسر عموی روف ابراهیمی،  امر سلاح و موتر های زرهی دادند.

گپ چی است؟

۹ جدی ۱۳۹۶

دزد بزرگ، 5 میلیون افغانی از بودجه مجلس

قرار است ایشان را در ولایت کندز فعال بسازند و از طریق ایشان در منطقه حاکم شوند.

 ابراهیمی و برادران ایشان که از اعضای حزب حکمتیار بودند 

همچنان در  قاچاق مواد مخدر مهارت حرفه ای دارند ، تقریبا 

چهل سال می‌شود، در ولایت  کندز  از همین مسیر میلیون ها 

دالر بدست آورده اند و حدودا سه صد نفر مسلح در منطقه دارند


راه های عبور مواد مخدر را خیلی خوب می‌شناسند و در بیست سال گذشته خیلی فعال در عرصه مواد مخدر بودند.

 حالا رونق قاچاق به  کشور های آسیای میانه از سرگرفته می شود. 

امنیت مرز ها را به خانواده ابراهیمی بسپارند.


همچنان سرگروه های قوماندان امان گذر  در کوهدامن 

طالبان جلسه گرفته همرای شان گفته که ششصد میل سلاح برایتان می‌دهیم امنیت منطقه و مسیر شمالی را شما بگیرید

معلوم‌می‌شود می‌خواهند از طریق شمالی وال ها هم مسیر را دوباره امنیت بسازند.

 هم زیر چتر طالبان از ایشان در مقابل خود شمالی وال ها استفاده  نمایند.
خلیلزاد: ارگ کابل آب وهوای تمرد دارد!

خلیلزاد در بالکن کاخ لنکاستر در لندن زمانی که مذاکرات دوحه تازه آغاز شده بود

 به شوخی:

نمیدانم ارگ چه رقم آب و هوا دارد 

به مجردی پای کسی به ارگ می‌رسد علیه امریکا تمرد میکند.

 وی با خنده تجویز کرد:

 که باید آب ارگ را سی ای ای تجزیه کند که ای آب چی دارد!

غنی تازه با خلیلزاد سر کشی را شروع کرده بود. 

ماه بعد آن غنی به همه ارکان دولت  هدایت داد که با خلیلزاد تماس نگیرند.

اصل رقابت این دو در زمان پوهنتون بیروت بالای رولا غنی شروع شده بود.

غنی به محب هدایت داد که بیانیه شدیداللحن علیه خلیلزاد بدهد و وی را وایسرای افغانستان بخواند. 

با وجود اعتراض وزارت خارجه اعلامیه ای که امرالله خان و لیل محب خانم امریکایی وی نوشته بودند، محب خلیلزاد را شدیدا نکوهش و توهین کرد. امریکا در جواب به محب چهار ساعت وقت داد تا امریکا را ترک کند.

در همان سفر در نیویارک بودم که غنی به محب هدایت داد که بیانیه های شدیداللحن علیه خلیلزاد بدهد و وی را وایسرای افغانستان بخواند.

 بعدا با وجود اعتراض وزارت خارجه توسط نکاتنامه ای که امرالله خان خانم امریکایی محب نوشته بودند، محب خلیلزاد را شدیدا نکوهش و توهین کرد. امریکا در جواب به محب چهار ساعت وقت داد تا امریکا را ترک کند.