-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۱۸, جمعه

دیدار تام ویست با معتصم آغا در دوبی

 


خلیفه، فرمان هیبت الله را به چالش کشید

دانشگاه ومکاتب کامل بسته می شوند
این ملاقات تعیین کننده است.

یعقوب او را کاکا می خواند. 

تلاش برین است که هیبت الله و اطرافیانش را از یکه تازی توقف دهند. 

او روابط نزدیک با امریکا دارد.

جانشین هیبت الله همین معتصم است در همیاری با ملایعقوب.


وقتی او دست راست عمر بود هیبت الله یک قاضی معمولی بود. 

معتصم و ملایعقوب رهبری ملاهیبت الله را قبول ندارند.

ظهور وی جناح ملایعقوب را تقویت می کند.

او چندی پیش قرار بود به کابل بیاید. اما آمدنش سبوتاژ شد.

خانه اش درکابل مهر ولاک و موترهایش گرفته شد


کوشش کرد که فاصله بگیرد. ملایعقوب و انس حقانی با معتصم آغا وزیر مالیه ملاعمر و کاندید جانشینی عمر، معتدل از قندهار 

ترور شد در پاکستان 16 مرمی خوردنجات یافت. به ترکیه امنیت ملی او را برد. در ترکیه چند سال خانه و موتر پاکستان از وی معذرت خواست. در امارات آمد.

شدیدا ناراض است از راهی که امارت اختیار کرده

 در درون تشکیلات طالبان به معتصم آغا به چشم یک رقیب جدی نگاه می شود.

هم زمانی قصاص و مکاتب دختران 

چرا خلیفه سراج الدین

خلیفه یک صد هزار افغانی اعانه به خانواده مقتول.

 اعضای کابینه را به زور بردند به دیدن مراسم قصاص. پدر مقتول با سه گلوله، قاتل را کشت. بربریت اعضای کابینه ناراض هستند.

خلیفه سراج الدین نیز به فرامین و دست اندازی های هیبت الله اهمیتی نمی دهد. کابینه را به زور

دانشگاه ومکاتب کامل بسته می شوند

بعد از ختم امتحانات مکاتب دانشگاه هم بسته می شود.

 آماده گی برای مقابله با واکنش های مردم

چند کمیسیون تشکیل شده. 

دریک کمیسیون معین وزارت دفاع ملاشیرین، معاون استخبارات ملاتاجمیر، معین وزارت داخله صدر ابراهیم، تدابیر خنثی سازی تظاهرات احتمالی گرفته می شود.