-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۳۰, چهارشنبه

سفر بی جاذبۀ کرزی

 

«گفتمان ملی» از هندوکش می گذرد؛ نه از انقره

یتیم های سیاسی به زیارت کرزی رفتندکرزی به اصطلاح بازهم با همان چپن قره قل از کابل، دوبی و برلین رفت طرف انقره و استانبول به طرف کابل

تاریخ زده های سیاسی لب و دهان شان خنده می زند

او را چنان حلقه کرده بودند که در  عکس فقط یک کلاه قره قلی کرزی دیده می شد

عطامحمد نور و صلاح الدین ربانی از ملاقات حامد کرزی خود داری کردند. آن ها شاید از توهم کرزی پرستی رها شده اند. 

خطراصلی این است که جبهه مقاومت صاحب جبهه جنگ نذر قدم های کرزی نشود

بزرگ خطر و نا امیدی، کشانیدن احمد مسعود به دام کرزی است.


کرزی: تشویش نداشته باشید؛ طالب به قهرمان ملی احترام دارد!

استخوان های مردم أفغانستان شکسته شده و مردم را گروه گروه از خانه شان کوچ می دهند؛ 

سفربری دسته جات تروریستی از پاکستان درحال إتمام است؛ شکنجه و کشتار درمقیاس بالا ادامه دارد؛ قصاص وتوهین به زنان رکن اصلی امارت طالب است؛ نشانه یی از مدنیت شهری درافغانستان دیده نمی شود. 

کرزی فکر می کند با گفتن – طالبان به قهرمان ملی احترام دارند؛ سقوط أفغانستان جبران شده؛ هزاران هزار شهید 16 ماه اخیر دوباره زنده شده، و أفغانستان به حیث لانه تروریستی شبیه وزیرستان دوم، فراموش مردم می شود.


کرزی: یک مکتب دختران است شروع شود مشکل افغانستان حل‌ است.

او رئیس کمیته عودت و دعوت است.

شماری از طالب پرستان و سطحی گرایان نیز می گویند همی مکتب که شروع شوه دنیا گل وگلزار است!

خطرناک ترین اقدام طالب، شروع مکاتب دختران است.

از هرنگاه خطرناک است. 

درکتاب طالب چی است؟ درس تروریستی و ضد مدنیت.

ذهن کودکان را از زباله و خرافات پر می کنند. از تنگ نظری، ضد ارزش ها ... وبرده صفتی را تبلیغ میکنند.


محقق: کرزی شخصیت برجسته أفغانستان اگرپا پیش بگذارد یک راه حل پیدا می شود.

 چون به صحنه آمده حرف تازه است. 

گفتمان بین الافغانی با چه میکانیزمی باشد خبر ندارم. به طالبان پیام نداریم. کرزی: سرمذاکره بین الافغانی کار داریم.


کرزی یک دستگاه دماسنج جهادی است که اکنون این دستگاه دماسنج از دیوار طالبان آویزان است. 

او حامل کوچکترین اطمینان خاطر به خارج نشینان با خود ندارد.

معنوی: جایگاه خوب دارد.

عبدالله، معتصم آغا جان و تام‌وست نماینده امریکا درین ماموریت او را همرایی می‌کنند. 

شماری می گویند دنیا از جنگ در افغانستان حمایت نمی‌کنند.

برعکس است. همه چیزبرمحور راه اندازی جنگ جدید می چرخد.

هیچ نشانه ای از سازش وصلح نیست.

ایجاد دولت دموکراتیک ملی یک خیال بافی است.

پاکستان با استفاده از طالب اجازه دولت دموکراتیک نمی دهد.


حمایت امریکا ازطالبان به معنی بقای طالبان نیست.

أصلا بقای حضور امریکا در یک کشور آسیایی حضور در محاصره است.

پیام کرزی، رساندن دعوت تسلیم و کرنش به طالبان است. 

کسی دل خود را خوش نکند که مثل شرکت سهامی جمهوری، بازهمان ارکستر بیکاره ها فعال می شود.

أوضاع ازبیخ تغییر کرده

کشور از بنیاد هایش لرزیده، همه چیز از دست رفته و اینک یک وضع قهقرایی مشابه به وضع دوزخی درسراسر کشور حاکم است. 


کرزی از حامیان بیست ساله طالبان است. تا بازگشت آنان به ارگ، آن ها را بدرقه کرده

وقتی گفته می شود وی با شخصیت های سیاسی ملاقات کرده، یک حرف کلی است.

شخصیت سیاسی کیست و کجای کار است؟

گدی پران های آزاد شده سیاسی، دیگرشخصیت سیاسی نیستند، صاحبان ملکیت های شخصی اند که از آیندۀ دارایی های خویش به تشویش اند.

هیچ ریشه درجامعه ندارند. زمین و آسمان درین 16 ماه به هم خورده

طالب یک ویژه گی دارد:  فقط بیعت می خواهد بدون هیچ امتیازی به طرف

حتی از جایداد های میلیونی بازخواست می کند.