-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ آذر ۲۵, جمعه

تکتیک اشرف غنی برای نجات اکلیل حکیمی

 


دستور: به وحیدی پرونده سازی شود

جمشید رسولی، پول خور جوان سارنوالیمفسدان جمهوری سوخته به کرده گی اشرف غنی خائن حالا به آدم های معصوم و به ظاهر محترم و تحلیل گرهای سیاسی تبدیل شده اند.

یکی اش این آقا است: جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی

جوان دارای سواد پائین

خویشاوند معین لوی سارنوالی آقای جلال که

 هردو از افراد حکمتیار

پدر جمشید رسولی وقتی مستوفی کاپیسا بود نفر گلبدین بود.

برادرش در وزارت مهاجرین با وساطت گلب الدین درکنار خلیل حقانی رئیس حقوق وزارت مهاجرین است.

 شخص جمشید رسولی درفرانسه پناهنده شده اما با حنیف اتمر فعالیت دارد.

این آدم به دوسیه فروش مشهور بود.

 دفتر داد وستد خود در شهرک آریا بود هم جای عیاشی وشراب وکباب وهم جای معاملات کلان فساد برای آقای فرید حمیدی .

منبع: قاضی دادگاه عبدالرزاق وحیدی

 این گزارش را به عنوان أقامه نشر می کنم. آقای فرهنگ وکیل وحیدی با من درتماس شود.

حمل 1398

 آقای وحیدی زمانی که از دادگاه ویژه برائت گرفت مجددا پرونده دیگری برایش درست کردند به هدایت غنی بی شرف مجددا به دادستان کل فرستادند.

فرید حمیدی درپهلوی آقای وزیری، فرد دیگری که برایش پول جمع آوری میکرد

رشوت خورجوان وکمربسته  جمشید رسولی سخن گوی لوی سارنوالی درفاز اول شهرک آریا یک اپارتمان خیلی مفشن منحیث دفتر معاملات 

دوسیه فروشی و پولسازی 

از همین دفتر با محمد فرهنگ وکیل وحیدی درتماس میشود.

 یکی از مشاوران لوی سارنوالی بنام فصیحی از قوم هزاره بود وساطت می کند میان شان

 بالای دوموضوع باید جور آمد کنند. 


 یک: موضوع رسانه ای نشود 

 دوم پرونده را حفظ می کنیم که دوباره دوران دعوی جزایی نیفتد.


وحیدی باید مبلغ هنگفت پول به جمشید رسولی پرداخت کند.

بعد در یک کنفرانس مطبوعاتی از فرید حمیدی اظهار امتنان کند.

وحیدی این تقاضای رشوه ستان را رد کرد.


 که این موضوع از سوی آقای وحیدی رد شده بود.

چرا؟

آقای وحیدی هیچ جرمی را مرتکب نشده بود.

او آشکارا گفت که باید به جای من اکلیل حکیمی این جا باشد.

اکلیل را با 11 میلیون دالر به امریکا روان کردند.

برای پوشانیدن قضیه، افسانه سازی کردند.

وقتی که وحیدی رد کرد

 جمشید رسولی موضوع را به فرید حمیدی گذارش داد که وحیدی حاضر به دادن پول نیست.

خوب بعد چی شد؟

فرید حمیدی و جمشید رسولی تصمیم می گیرند که دوسیه را به محکمه جرایم سنگین راجع کنند.

مردم عزیز برسر شما چی گذشته

 پرونده به جای ارسال ازطریق پست بدست پیاده دفتر جمشید رسولی دادند که درظرف نیم ساعت به محکمه جرایم سنگین فساد اداری تحویل داده شود.