-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۵, دوشنبه

طالب، در دام پاکستان گرفتار آمده


از کابوس جدید ساخت پاکستان ترس دارد

حاضر به فروش آزادی زنان است
  جدال قدرت در داخل رهبری طالبان به نفع طرفداران ملا هیبت الله تغییر میکند.

فشارطالب برزنان حربه درمقابل کشور های ثروتمند است.

این ازادی را از طالبان ماهانه به قیمت معین بخرند.


  طالبان از داعش در وحشت افتاده است .

چرا؟

طالب توانسته که نظام خود را در مقابل أنواع مختلف سبوتاژ مذهبی- نظامی واکسیناسیون بکند. 

تنش با پاکستان برسر کنترول کارخانه جات تولید جهاد در انطرف سرحدات أفغانستان است؟

اگر کارخانه جات تولید جهاد در انطرف سرحدات أفغانستان در کنترول پاکستان بماند دیر یا زود علیه خود طالبان استعمال می شوند.

پس روی تحریک طالبان پاکستان سرمایه گذاری دارند.ترس اصلی طالبان به وجود امدن یک پروژه جهاد دیگر درمقابل خودشان است.  پاکستان استاد این کار است.

به محض اینکه کسی بتواند مردم جنوب را قانع بسازد که طالبان از دین برامده اند دیگر کار طالبان در ان ساحات ختم میشود. 


نمایش خانم حنا ربانی درسفر به کابل، کش وفش و نازوخرام، دقیقاً برنامه ریزی شده بود.

دیدیم که طالبان در برابر خنده ها و عشوه های حنا ربانی، موجی از محکومیت درشبکه اجتماعی علیه طالب به راه افتاد. 

یعنی پاکستان به آسانی می تواند که طالب را دربرابر شمشیر قضاوت مردم مذهبی قرار دهد. 

 ارکان طالب درکابل بسیار شرمیدند اما زبان تکان داده نتوانستند.

جایگزین و مرگ طالب درپاکستان ساخته شده

نشر اعلامیه جدید ویدیویی داعش که نشان میدهد بیش از هفتاد هشتاد قومندان محلی قدرتمند به رهبر جدید داعش در یک صف بیعت میکنند؛ نشانگر همین امر است.

 طالبان به تجربه می داند که پاکستان با ویروس به نام طالب که نظام جمهوری به محکوم به کفر و عصیان کرد؛ خودش را با نسخه دیگری به همان سرنوشت دچار کرده می تواند.

سخت دروحشت قرار دارند.

هرگاه ویروس داعش را به مغز ازبک و تاجیک و خصوصاً نسل نو پشتون رخنه بدهد، خود شان بدتر از جمهوری در چاه مذلت سر به تالاق خواهد شد. 

پس طالب، سعی دارد ضد ویروس داعش که پاکستان درست کرده، واکسین آزادی کشی زنان را به کار گیرد. 

هرگاه طالب مشابه دوره جمهوری به حقوق و آزادی های اجتماعی و آموزش زنان گردن نهد، در واقع چاقوی تبلیغاتی شبکه های افراطی بسیج شده در صف داعش را دسته می کند. 

نسل افراطی و نادان درافغانستان نفوس زیاد دارد. 

پاکستان به دهان داعش می گذارد که ببینید که زنان و دختران همان گونه اند که در زمان جمهوری امریکایی بودند. پس ثمره جهاد و رویای شریعت طلبی اسلام  چه شد؟

اکثریت طالب می رود زیر بیرق داعش. 

بعضی أوقات ما و شما می شنویم که طالب از جبهه مقاومت ترس ندارد. مقاومت مثل دوره جهاد برای اسلام عزیز نمی جنگد اگر بجنگد؛ هم دربرابر طالب مثل شیری است که سال ها پیش دندان هایش ریخته و از اعتبار ساقط است.

ترس طالب از یک گروه افراطی دیگراست که نسبت به خودش درکشتار و اسلام خواهی آتشین نفس تر باشد؛ چنان ددمنش که طالب در نظر مردم گروه مدنی جلوه کند.

 

این جاست که گره اصلی اختلاف با پاکستان شکل گرفته است. 

مساله زن آن هم زن شهری درکابل در زیر بیرق طالبان به ساده گی میتواند مردم ساده لوح - دهاتی - و به شدت مذهبی افغانستان را در مقابل نظام طالبان بپا بخیزاند. 

تاریخ أفغانستان به ما میگوید که روش سبوتاژ مذهبی درخدمت سیاست هوشمندانه، گور هرنظامی را می تواند بکند.

طالب، وظیفه خود را انجام داده و شاید بیش ازین کارآمدی ندارد و باید جایش را به یک نیروی میرغضب تر رها کند.

نیروهای میرغضب تر، درکارخانه های پاکستان تولید شده و به هرشکلی که لازم به روز می شود. 

حالا که دنیا تصمیم گرفته طالب برای نیروی اصلی درقطرو گروه مورد حمایت امریکا و اعراب کمی جا خالی کند؛

در واقع مرگ خود را مجسم می بیند.

از روی مجبوری، با تشدید بدرفتاری دربرابر زنان در حقیقت کارزار  واکسیناسیون مذهبی را درمیان مردم أفغانستان به راه انداخته است.

ورنه چطور درین 16 ماه همه چیز درست بود و شکایت چندانی شنیده نمی شد؟

دانشگاه ها و مراکز آموزشی خصوصی درهمه جا باز بود.


بنا برین همان گونه که ادریس رحمانی احتمال داده، شمشیر تشرع طالبی دور سر ملاهیبت الله وفرماندهان به چرخش آمده و دنبال سرهای نخبه گان مذهبی خواهد گشت.

چرا؟

احتمال پیوستن چهره های افراطی مذهبی به صف داعش فرضی ساخت پاکستان وجود دارد. اگر چنین شد، طالب 

به گمان غالب درآخرین فصل حیات خود به سر می برد. 


خوب، برومند ساختن داعش که یک طرف قضیه  است.

بیایید ببینیم که کشورهای ضد داعش دست به چی کاری خواهند زد؟

روسیه، ایران، هند.

آیا طالب به همین کشورها نخواهد پیوست؟