-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ دی ۳۰, جمعه

افغانستان، قبرستان خودش است؛ نه از دیگران

 

مثلاً «عمق استراتیژیک» پاکستان درمغز های ماست!آیا شما باور می کنید که افغانستان قبرستان امپراتوری هاست؟ یا واقعیت این است که این چهار سوی پیچ درپیچ، راه عبور کشورگشایان بوده و هست.

کمین گاه یک کشور، برای کشور دیگر است.

تقدیر چنین است.

اما پاکستان درمقایسه با انگلیس، شوروی و امریکا از عاقبت فتح افغانستان چندان تشویش ندارد؟

متوجه شده اید؟

چرا تشویش ندارد؟

کسی علیه پاکستان جهاد نمی کند. جهاد به ضد انگلیس، شوروی و امریکا روا بود!

می گوید: جامعه مسلمان با جامعه مسلمان جهاد نمی کند.

گذشته ازین، تمامی رهبران اسلامی سنی مذهب، دردیگ آش افکار و اعتقادات همان پاکستان جوش خورده اند.

پس عمق استراتیژیک بودن افغانستان برای پاکستان محتاج دلیل و دلایل زیادی نیست.

یک مثال:


هزاران نفر در ورزشگاه قندهار، هزاران نفر در صحنه باز در بدخشان، مراسم تشریفاتی شلاق زنی در قرن 21 را تماشا می کنند. یک رخ «عمق استراتیژیک» یعنی این.

چرا مردم کار وبار شان را ایلا کرده به دیدن صحنه ای می آیند که هیچ به زنده گی شان ربط ندارد؟

فضولی وشیطنت و وقت کشی بدون مزد، بخشی از عادات است.

زن و مردی که پیش چشم شان شلاق می خورند، چه تفاوتی با هزاران تماشاچی دارند؟

تافته جدا بافته هستند؟

کار روزانه شان همان چیزهایی نیست که اکنون دو سه نفر را به جرم همان کار ها پیش چشم شان تازیانه می زنند و این ها از تماشایش لذت می برند؟

انحطاط فرهنگی، سقوط سیاسی یا رفتن به برده گی ذهنی؟

آیا فکر نمی کنید همان هزاران نفر تماشاچی در دشت بدخشان و وورزشگاه مطابق شریعت طالبی خود شان مستحق همین شلاق زدن باشند؟

حال می آئیم این مطلب:

آیا مردم افغانستان ضد طالبان اند؟

تعداد شان چقدر است؟

ازچه نگاه با طالب مخالف اند؟

عناصرضد طالبان حداکثر دو درصد است ازنظرعملی

چرا؟

وجه مشترک با طالبان متاسفانه نهادینه شده وجود دارد.


انگلیس شکست خورد

شوروی و امریکا شکست خورد

آیا پاکستان هم شکست می خورد؟

پاکستان شکست نمی خورد. 

واقعیت این است: انگلیس، امریکا وشوروی هم پیروز شدند تا جایی که منافع شان در یک برهه زمانی ایجاب می کرد.

پیروزی انگلیس – اشغال نرم به مدت دست کم نیم قرن بود.

انگلیس هیچ گاه درمعامله با افغانستان شکست نخورد همیشه افغانستان را به نفع خود مدیریت کرد.

پاکستان جانشین انگلیس است.

هرگز شکست نخورده و بعد ازین هم شکست نخواهد خورد؛ مگر این که ابرقدرت ها تصمیم به تقسیم آن بگیرند و چند کشور تازه در منطقه تولد شود.

دررابطه به افغانستان بحث پاکستان از هرنگاه متفاوت است.

پاکستان امتیازات تاریخی عدیده ای نسبت به دیگر قدرت ها دارد.

اسلام ساخت پاکستان، سبک وسلیقه پاکستان، خوی وبوی پاکستان

سنت اسلامی واحد و غیرقابل تجزیه با افغانستان دارد.

45 سال است که مغز شویی کرده

دیگرقدرت ها دریک فرآیند چند ده ساله مغزشویی نکردند. 

مغز و عادات و اعتقادات مردم را از سر خمیر نکردند.

 از آوان تولد تا به مرگ، نسل ها را درمدرسه ها پرورش ندادند.

پاکستان درافغانستان روی مغزها، احساسات، عقاید اسلامی، رفتارقبیله ای ما سرمایه گزاری کرده

روی فرهنگ وتاریخ ما سرمایه گزاری لازم است. آمده است تاتاریخ و فرهنگ را ریشه کن کند و جایش را با بدویت، بربریت و شریعت پر کند. 

هرآئینه که چنین است و چیزی بدتر از آن. 

کسانی که از طالب، مکتب و دانشگاه و حق زن می خواهد مبارک شان باد.