-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۴۰۱ بهمن ۲, یکشنبه

بلینکن: در أفغانستان تروریسم وجود ندارد!


لانۀ بیداد درکابل - سفارت یا دفتر ویزه فروشی ؟

مدعیان خط فرضی «دیورند» گریخته اند به غرببلینکن: ایالات متحده هنوز تروریسمی را که از افغانستان سرچشمه می گیرد ثبت نکرده است.

وبسایت وزارت خارجه امریکا: هیچ افزایشی در فعالیت تروریست های فعال از خاک افغانستان وجود ندارد. از نگاه راست می گوید. به امریکایی ها وجود ندارد؛ ماشین کشتار فقط متوجه مردم است.

 واشنگتن توانایی مقابله با آنها را دارد.

بلینکن: حداقل تا کنون، بسیاری از پیش بینی ها در مورد برخی از بدترین اتفاقاتی که ممکن است رخ دهد محقق نشده است.

 ما شاهد موجی از تروریسم نشات گرفته از افغانستان نبودیم. 

وقتی تروریست‌ها در آنجا پنهان می‌شوند، می‌توانیم آنها را بگیریم.

بلینکن گفت: 

تاکنون ما شاهد مهاجرت دسته جمعی پناهجویان نیز نبوده ایم.

هزاران متقاضی منتظرویزه پاکستان

سفارت پاکستان درخواست هزاران تن از متقاضیان ویزه را در کابل را رد کرده. در حالی پول های مردم را قبلا گرفته. 

کمیشن کاران از هر درخواست کننده ویزا

از 500 تا 1000 دالر پول ویزه گرفته اند.

 یک زمانی ویزه پاکستان رایگان بود. کمیشن کاران از هر درخواست کننده ویزا از 500 تا 1000 دالر پول می گیرند.

این از برکت مخترعان ادبیات پوچ «خط فرضی دیورند» است. 

 در تورخم روزانه هزاران نفر وارد خاک پاکستان می شدند؛ و هزاران نفر از آن جا به داخل افغانستان می آمدند. 

گروه استفاده جویان سیاسی ازنام دیورند و پشتون:

از زمانی یک گروه دیسانت شده از امریکا و اروپا آمدند و اصطلاح خط فرضی دیورند را اختراع کردند.  ده ها تن از مردم افغانستان تنها درگرفتن ویزه پاکستان کشته شده اند. 

جنرال جرأت را به یک میلیونر تبدیل کردند. 

جیب صد ها هزار نفر غریب و مجبور را خالی کردند.

بودجه وزارت خارجه پاکستان را فربه کردند. 

از هیچ کشوری به تعداد صد ها هزار نفر ویزه پاکستان را نمی گیرند. فقط افغانستان محکوم است که درین چنگک بنده شده

گروه سوء استفاده در ارگ ازین تبلیغات هوایی و فاقد کمترین دست آورد چه به دست آوردند.

بهترین نتیجه اش راندن افغانستان به زیر سلطه پاکستان بود. 

پاکستان حالا هرگز به زمانی بر نمی گردد که مردم افغانستان را اجازه میداد بی زحمت بروند پشاور بروند به شهرهای مختلف پاکستان، زنده گی کنند، کار کنند. نه پاسپورت بود، نه ویزا. 

این محکم بندی و دیوار سازی از برکات خاینان سیاسی مستقر در ارگ و کوتاه نگرانی بود که خود در پشاور بزرگ شده بودند. 

اما وقتی به قدرت آمدند فکر کردند که علی آباد شهر است.

نه موقعیت افغانستان را درک کردند.

نه خود را، نه پیشینۀ دعوای دیورند. نه به قوانین بین المللی و چهارچوب های حقوقی.

پاکستان را دست کم گرفتند و فقط با گفتن خط فرضی دیورند، پاکستان را به اتخاذ یک تصمیم قاطع دیگر در برابر مردم عادی افغانستان وادار کردند. 

بدون پاسپورت وویزا پاکستان یک نفر هم وارد خاک پاکستان شده نمی تواند. 

تحقیر و ضربه اقتصادی اش به مردم خورد. اما خود شان امروز در دوبی، امریکا، انگلیس، ترکیه و حتی درهمان پاکستان به سرمی برند. 

باخت سیاسی یک کشور از کجا شروع می شود؟


دسته بندی های ویزا

سفارت مجاز به صدور ویزا در سه دسته است:

1) ورودی تنها، 2) ورودی چندگانه،  3) ترانزیت

مقام صدور مجوز تعیین نوع ویزا را طبق مقررات خاص دستورالعمل و شایستگی هر متقاضی صادر می کند.

نوع ویزا

سفارت به اهداف ذیل  ویزا را برای خارجی ها صادر می کند:

بازدید، تداوی، تحصیل، تجارت/کار، رسمی

پیش نیاز برای ویزا به شهروندان افغان

هیچ هزینه ویزای برای گذرنامه های افغان به جز تجارت/کار وجود ندارد

متقاضی باید دارای پاسپورت معتبر، کمپیوتری باشد.

متقاضی باید حضور خود را در شخص داشته باشد

متقاضی باید فرم درخواست کامل تکمیل شده را با ا امضا و انگشت شست (فرم بایو میتریک) که در این سایت موجود است، کاپی پاسپورت و دو عکس را ارایه کند.